menu ประกาศจาก...จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) ( บัดนี้ - 3 มกราคม 2562 )
date 05 ธ.ค. 61 13:12    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


ประกาศจาก...จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา)  ( บัดนี้ - 3 มกราคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร

4ธันวาคม2561

รายละเอียด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยฯ

ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา(วิชาการศึกษา)
อัตราเงินเดือน:16,500(ขั้นต่ำ)บาท
ประเภท:
จำนวนตำแหน่งว่าง:1ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา:ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ:สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:4.ลักษณะของงานประจำที่ต้องปฏิบัติ 
4.1ด้านการปฏิบัติการ 
4.1.1ดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตรและระดับหน่วยงาน 
4.1.2ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเปิดหลักสูตรใหม่หลักสูตรปรับปรุงและการปิดหลักสูตร 
4.1.3ตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรและเอกสารประกอบรวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
4.1.4นำเสนอคณะกรรมการวิชาการและการศึกษาพิจารณากลั่นกรองและนำเสนอ 
คณะกรรมการบริหารคณะเศรษฐศาสตร์พิจารณาอนุมัติ 
4.1.5ตรวจสอบการพิจารณาการเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่แก้ไขรายละเอียดรายวิชา 
และปิดรายวิชารวมทั้งขอบรรจุรายวิชานอกคณะ 
4.1.6จัดการประชุมคณะกรรมการวิชาการและการศึกษาและคณะกรรมการบริหาร 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
4.1.7ศึกษารวบรวมตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆด้านวิชาการหลักสูตร 
และข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาวางระบบ 
กระบวนการมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับงานด้านวิชาการและหลักสูตร 
4.1.8ปฏิบัติงานตามแผนงานและกระบวนการด้านวิชาการและหลักสูตรในความรับผิดชอบ 
ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติคู่มือข้อบังคับจุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัยและประกาศที่เกี่ยวข้อง 
4.2ด้านการวางแผน 
4.2.1จัดลำดับความสำคัญและวางแผนการทำงานของตนเองและประสานงาน 
การวางแผนร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานสัมฤทธิ์ผล 
ตามเป้าหมายที่กำหนด 
4.3ด้านการประสานงาน 
4.3.1ประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินการด้านหลักสูตรเพื่อแก้ไขและขอข้อมูลเพิ่มเติม 
รวมทั้งแจ้งข้อมูลแก่หลักสูตรในการปรับแก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง 
4.3.2ประสานงานกับหลักสูตรในการรับและส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 
ประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อการติดตามกำกับดูแลและกระตุ้น 
ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
4.3.3ประสานการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับเป้าหมายรวมของหน่วยงานและ 
ให้ความสนับสนุนช่วยเหลือหลักสูตรต่างๆเพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
4.3.4อธิบายขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานด้านวิชาการและหลักสูตร 
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 
4.4ด้านการบริการ 
4.4.1ให้คำแนะนำชี้แจงตอบปัญหาเบื้องต้นแก่บุคลากรและหน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับ 
งานด้านวิชาการและหลักสูตรเพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจ 
ของหน่วยส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร 
4.4.2ให้คำปรึกษาอธิบายขั้นตอนและตอบปัญหาเบื้องต้นในการดำเนินงานประเมินผล 
การเรียนการสอนออนไลน์แก่อาจารย์และบุคลากร 
4.4.3ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านวิชาการและหลักสูตรเพื่อสนับสนุนภารกิจของ 
บุคลากรหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนงาน 
หลักเกณฑ์และมาตรการต่างๆ 
4.5งานบริการการศึกษาและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
4.5.1ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่คณะเศรษฐศาสตร์มอบหมาย 
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ):5.วิธีการคัดเลือก 
5.1ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
5.2ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง 
5.3ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่ง 
5.4ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง 
(ประเมินความถนัดAptitudeTestเกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป) 
5.5สัมภาษณ์ 

ทักษะ/สมรรถนะ:3.ความรู้ความสามารถ 
3.1มีความรู้ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล 
3.2มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปMicrosoftOffice 
(Word,Excel,PowerPoint)และเครือข่ายInternetตลอดจนสามารถพิมพ์ดีดได้ดี 
3.3มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการอ่านเขียนและพูด 
3.4มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยในการอ่านเขียนและพูดในระดับดี 
3.5มีความสามารถในการประสานงาน 
3.6มีความตั้งใจในการทำงานอัธยาศัยดีปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้และสามารถแก้ไข 
ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
3.7มีความคล่องตัวยืดหยุ่นในการทำงานและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้ 
เงื่อนไข:ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร:วันจันทร์ที่3ธันวาคมพ.ศ.2561ถึงวันพฤหัสบดีที่3มกราคมพ.ศ.2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=26302


ขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.comโพสต์โดยสมาชิก : monnyboy