menu ประกาศจาก...จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) ( บัดนี้ - 3 มกราคม 2562 )
date 05 ธ.ค. 61 13:12    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


ประกาศจาก...จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา)  ( บัดนี้ - 3 มกราคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร

4 ธันวาคม 2561

รายละเอียด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยฯ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา)
อัตราเงินเดือน : 16,500 (ขั้นต่ำ) บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 4. ลักษณะของงานประจำที่ต้องปฏิบัติ 
4.1 ด้านการปฏิบัติการ 
4.1.1 ดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตรและระดับหน่วยงาน 
4.1.2 ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุงและการปิดหลักสูตร 
4.1.3 ตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรและเอกสารประกอบ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
4.1.4 นำเสนอคณะกรรมการวิชาการและการศึกษาพิจารณากลั่นกรอง และนำเสนอ 
คณะกรรมการบริหารคณะเศรษฐศาสตร์พิจารณาอนุมัติ 
4.1.5 ตรวจสอบการพิจารณาการเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่ แก้ไขรายละเอียดรายวิชา 
และปิดรายวิชา รวมทั้งขอบรรจุรายวิชานอกคณะ 
4.1.6 จัดการประชุมคณะกรรมการวิชาการและการศึกษา และคณะกรรมการบริหาร 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
4.1.7 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ด้านวิชาการ หลักสูตร 
และข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาวางระบบ 
กระบวนการ มาตรฐาน หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับงานด้านวิชาการและหลักสูตร 
4.1.8 ปฏิบัติงานตามแผนงานและกระบวนการด้านวิชาการและหลักสูตร ในความรับผิดชอบ 
ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติ คู่มือ ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย และประกาศที่เกี่ยวข้อง 
4.2 ด้านการวางแผน 
4.2.1 จัดลำดับความสำคัญและวางแผนการทำงานของตนเอง และประสานงาน 
การวางแผนร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานสัมฤทธิ์ผล 
ตามเป้าหมายที่กำหนด 
4.3 ด้านการประสานงาน 
4.3.1 ประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินการด้านหลักสูตรเพื่อแก้ไขและขอข้อมูลเพิ่มเติม 
รวมทั้งแจ้งข้อมูลแก่หลักสูตรในการปรับแก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง 
4.3.2 ประสานงานกับหลักสูตรในการรับและส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 
ประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อการติดตาม กำกับดูแล และกระตุ้น 
ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
4.3.3 ประสานการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับเป้าหมายรวมของหน่วยงานและ 
ให้ความสนับสนุนช่วยเหลือหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
4.3.4 อธิบายขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานด้านวิชาการและหลักสูตร 
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 
4.4 ด้านการบริการ 
4.4.1 ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับ 
งานด้านวิชาการและหลักสูตรเพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจ 
ของหน่วยส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร 
4.4.2 ให้คำปรึกษา อธิบายขั้นตอนและตอบปัญหาเบื้องต้นในการดำเนินงานประเมินผล 
การเรียนการสอนออนไลน์แก่อาจารย์และบุคลากร 
4.4.3 ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านวิชาการและหลักสูตร เพื่อสนับสนุนภารกิจของ 
บุคลากรหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ์และมาตรการต่างๆ 
4.5 งานบริการการศึกษาและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
4.5.1 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะเศรษฐศาสตร์มอบหมาย 
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 5. วิธีการคัดเลือก 
5.1 ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
5.2 ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง 
5.3 ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่ง 
5.4 ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง 
(ประเมินความถนัด Aptitude Test เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป) 
5.5 สัมภาษณ์ 

ทักษะ/สมรรถนะ : 3. ความรู้ความสามารถ 
3.1 มีความรู้ความสามารถในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
3.2 มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Microsoft Office 
(Word, Excel, PowerPoint) และเครือข่าย Internet ตลอดจนสามารถพิมพ์ดีดได้ดี 
3.3 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการอ่าน เขียน และพูด 
3.4 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยในการอ่าน เขียน และพูดในระดับดี 
3.5 มีความสามารถในการประสานงาน 
3.6 มีความตั้งใจในการทำงาน อัธยาศัยดี ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้ และสามารถแก้ไข 
ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
3.7 มีความคล่องตัว ยืดหยุ่นในการทำงาน และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้ 
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=26302


ขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com


โพสต์โดยสมาชิก : monnyboy
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow