menu ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน-ทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อธุรกรรมทั่วประเทศ!
date 06 ธ.ค. 61 06:12    หมวด: ข่าวเด่น
facebook twitter google plus


ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน-ทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อธุรกรรมทั่วประเทศ!

ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน-ทะเบียนบ้านเพื่อการติดต่อธุรกรรมทั่วประเทศ!


ประกาศกรมที่ดินเรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศตามข้อ๑๗ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่๒๑/๒๕๖๐เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจลงวันที่๔เมษายนพ.ศ.๒๕๖๐และตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบายThailand๔.๐ครั้งที่๑/๒๕๖๑เมื่อวันที่๓๐เมษายน๒๕๖๑

โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัลประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่๒ตุลาคม๒๕๖๑มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)ตามที่สำนักงานก.พ.ร.เสนอนั้นเพื่อให้การปฏิบัติราชการตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจของกรมที่ดินเป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชนจึงให้ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชนซึ่งอธิบดีกรมที่ดินได้มีคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้วดังนี้

๑.ห้ามพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลประกอบคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและธุรกรรมอื่นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

๒.
กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและธุรกรรมอื่นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าวเพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบคำขอเว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนำเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบคำขอด้วยตนเอง

๓.กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารราชการอื่นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของกรมที่ดินให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอจดทะเบียน

๔.กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ประกาศณวันที่๙ตุลาคมพ.ศ.๒๕๖๑
ประยูรรัตนเสนีย์
อธิบดีกรมที่ดิน

โพสต์โดยสมาชิก : Ao