menu เทคนิคการใช้ดินทราย เพื่อการปลูกพืชผัก
date 06 ธ.ค. 61 11:12    หมวด: เกษตรน่ารู้
facebook twitter google plus


เทคนิคการใช้ดินทราย เพื่อการปลูกพืชผัก
indiglow

เทคนิคการใช้ดินทราย เพื่อการปลูกพืชผัก 

พื้นที่ดินทรายเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ  ไม่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ ปลูกผัก กินใบทุกชนิด  เนื่องจากดินทรายไม่สามารถเก็บน้ำไว้ใต้ดิน ดังนั้นงานวิชาการเกษตร  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  โดย  น.ส.สุภาวรรณ  สายหมั้น   นักวิชาการ เกษตร จึงได้มีการคิดค้นวิจัยเกี่ยวกับการปลูกผักบนพื้นที่ดินทราย  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและให้ความรู้แก่เกษตรกรที่สนใจได้นำไปปรับใช้ในพื้นที่ต่อไป  จึงได้แนะนำผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน  จันทบุรี  FM. 106.26  MHz.


เทคนิคการปลูก ผักบนพื้นที่ดินทราย 
เริ่มจากการยกแปลงปลูกผักขนาด  4 x 10  เมตร  แล้วทำการปลูก หญ้าแฝก รอบแปลงปลูกผัก  ซึ่งรากของหญ้าแฝกจะมีคุณสมบัติในการอุ้มน้ำไว้ใต้ดิน  และป้องกันการชะล้างการพังทลายของดินหลังจากนั้นจึงทำการปลูกผักที่ต้องการตามลงไป  โดยก่อนปลูกผักกินใบลงบนแปลงปลูกจะต้องมีการผสมคลุกเคล้าดินด้วยปุ๋ยหมักชีวภาพ  จากนั้นทำการปลูกผักกินใบลงแปลง  และทำการให้น้ำวันละ 2 ครั้ง  เช้า-เย็น  รากของหญ้าแฝกจะดูดซับน้ำไว้ใต้ดิน  ทำให้ผักที่ปลูกมีน้ำไว้ใช้จากการดูดซับจากรากหญ้าแฝกต่อไป


หมายเหตุ : หญ้าแฝกมีคุณสมบัติ ช่วยในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ฟื้นฟูทรัพยากรดินและรักษาสภาพแวดล้อม ทำให้ผักที่ปลูกในพื้นที่ดินทรายซึ่งน้ำไหลเร็ว ได้ดูดซับน้ำเพื่อการนำไปใช้ได้ทันโพสต์โดยสมาชิก : POK@


indiglow
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow