menu เทคนิคการใช้ดินทราย เพื่อการปลูกพืชผัก
date 06 ธ.ค. 61 11:12    หมวด: เกษตรน่ารู้
facebook twitter google plus


เทคนิคการใช้ดินทราย เพื่อการปลูกพืชผัก

เทคนิคการใช้ดินทรายเพื่อการปลูกพืชผัก 

พื้นที่ดินทรายเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ไม่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปลูกผักกินใบทุกชนิด เนื่องจากดินทรายไม่สามารถเก็บน้ำไว้ใต้ดินดังนั้นงานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ โดย น.ส.สุภาวรรณ สายหมั้น นักวิชาการเกษตรจึงได้มีการคิดค้นวิจัยเกี่ยวกับการปลูกผักบนพื้นที่ดินทราย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและให้ความรู้แก่เกษตรกรที่สนใจได้นำไปปรับใช้ในพื้นที่ต่อไป จึงได้แนะนำผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จันทบุรี FM.106.26 MHz.


เทคนิคการปลูกผักบนพื้นที่ดินทราย 
เริ่มจากการยกแปลงปลูกผักขนาด 4x10 เมตร แล้วทำการปลูกหญ้าแฝกรอบแปลงปลูกผัก ซึ่งรากของหญ้าแฝกจะมีคุณสมบัติในการอุ้มน้ำไว้ใต้ดิน และป้องกันการชะล้างการพังทลายของดินหลังจากนั้นจึงทำการปลูกผักที่ต้องการตามลงไป โดยก่อนปลูกผักกินใบลงบนแปลงปลูกจะต้องมีการผสมคลุกเคล้าดินด้วยปุ๋ยหมักชีวภาพ จากนั้นทำการปลูกผักกินใบลงแปลง และทำการให้น้ำวันละ2ครั้ง เช้า-เย็น รากของหญ้าแฝกจะดูดซับน้ำไว้ใต้ดิน ทำให้ผักที่ปลูกมีน้ำไว้ใช้จากการดูดซับจากรากหญ้าแฝกต่อไป


หมายเหตุ:หญ้าแฝกมีคุณสมบัติช่วยในการอนุรักษ์ดินและน้ำฟื้นฟูทรัพยากรดินและรักษาสภาพแวดล้อมทำให้ผักที่ปลูกในพื้นที่ดินทรายซึ่งน้ำไหลเร็วได้ดูดซับน้ำเพื่อการนำไปใช้ได้ทัน
โพสต์โดยสมาชิก : POK@