menu ประกาศจาก...กองทัพอากาศ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งพนักงานตัดผม ( 18 ธันวาคม - 26 ธันวาคม 2561 )
date 06 ธ.ค. 61 12:12    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


ประกาศจาก...กองทัพอากาศ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งพนักงานตัดผม  ( 18 ธันวาคม - 26 ธันวาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร

6 ธันวาคม 2561

รายละเอียด

กองทัพอากาศ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : พนักงานตัดผม
อัตราเงินเดือน : 12,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : พนักงานตัดผม กลุ่มงานบริการ เพศชายหรือเพศหญิง จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๐,๔๓๐ บาท และเงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท 
๔.๓ คุณสมบัติเฉพาะ สำเร็จจากการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๐๐
๔.๔ คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม 
ถ้าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๒. ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง 
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดผม และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
๒.๒ ทำความสะอาดสถานที่และวัสดุที่เกี่ยวข้อง 
๒.๓ ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๔ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะตามรายละเอียดการประเมินสมรรถนะแนบท้ายประกาศนี้ 
วิธีการประเมิน : การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ๙.๑ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ผู้ที่สอบได้คะแนน ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ตามเลขประจำตัวผู้สมัครสอบ ไม่เกิน ๔ เท่าของจำนวน ที่เปิดรับโดยพิจารณาจากลำดับคะแนน ๙.๒ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเรียงตามลำดับคะแนน โดยสำรองผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามลำดับคะแนนไว้ไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของจำนวนที่เปิดรับ ในกรณีมีคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศบัญชีรายชื่อ หรือนับแต่วันประกาศ รับสมัครในตำแหน่งเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี 

สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ๗. เกณฑ์การตัดสิน ๗.๑ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ๗.๒ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่จะได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=26314ขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com


โพสต์โดยสมาชิก : monnyboy
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow