menu ประกาศจาก...กองทัพอากาศ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งพนักงานตัดผม ( 18 ธันวาคม - 26 ธันวาคม 2561 )
date 06 ธ.ค. 61 12:12    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


ประกาศจาก...กองทัพอากาศ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งพนักงานตัดผม  ( 18 ธันวาคม - 26 ธันวาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร

6ธันวาคม2561

รายละเอียด

กองทัพอากาศประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง:พนักงานตัดผม
อัตราเงินเดือน:12,430บาท
ประเภท:บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง:1ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา:ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:พนักงานตัดผมกลุ่มงานบริการเพศชายหรือเพศหญิงจำนวน๑อัตราค่าตอบแทนเดือนละ๑๐,๔๓๐บาทและเงินช่วยค่าครองชีพพิเศษเดือนละ๒,๐๐๐บาท 
๔.๓คุณสมบัติเฉพาะสำเร็จจากการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลายและมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า๒.๐๐
๔.๔คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม 
ถ้าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:๒.ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง 
๒.๑ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดผมและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
๒.๒ทำความสะอาดสถานที่และวัสดุที่เกี่ยวข้อง 
๒.๓ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง
ๆที่เกี่ยวข้อง
๒.๔ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการเลือกสรร:ความรู้ความสามารถ
๖.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะตามรายละเอียดการประเมินสมรรถนะแนบท้ายประกาศนี้ 
วิธีการประเมิน:การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร๙.๑ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่๑ผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่๑ไม่ต่ำกว่าร้อยละ๖๐ตามเลขประจำตัวผู้สมัครสอบไม่เกิน๔เท่าของจำนวนที่เปิดรับโดยพิจารณาจากลำดับคะแนน๙.๒กรมยุทธศึกษาทหารอากาศประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเรียงตามลำดับคะแนนโดยสำรองผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามลำดับคะแนนไว้ไม่น้อยกว่า๒เท่าของจำนวนที่เปิดรับในกรณีมีคะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่าโดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกำหนด๒ปีนับตั้งแต่วันที่ประกาศบัญชีรายชื่อหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน:๗.เกณฑ์การตัดสิน๗.๑ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่๒จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่๑ไม่ต่ำกว่าร้อยละ๖๐๗.๒ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่จะได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ๖๐

เปิดรับสมัคร:วันอังคารที่18ธันวาคมพ.ศ.2561ถึงวันพุธที่26ธันวาคมพ.ศ.2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=26314ขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.comโพสต์โดยสมาชิก : monnyboy