menu ประกาศจาก...กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นายช่างไฟฟ้า ( 17 ธันวาคม - 21 ธันวาคม 2561 )
date 07 ธ.ค. 61 07:12    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


ประกาศจาก...กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นายช่างไฟฟ้า  ( 17 ธันวาคม - 21 ธันวาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร

6ธันวาคม2561

รายละเอียด

กรมทางหลวงชนบทประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นายช่างไฟฟ้า
อัตราเงินเดือน:18,000-13,800บาท
ประเภท:บริหารงานทั่วไป,เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง:2ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา:ปริญญาตรี,ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 

นายช่างไฟฟ้า 
ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ตามเอกสารปฎิบัติงานในฐานะผู้ปฎิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฎิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารงานทั่วไปภายใต้การกำกับแนะนำตรวจสอบและปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

นายช่างไฟฟ้า 
1.ด้านการปฏิบัติการ 
1.1สำรวจเขียนแบบประมาณการติดตั้งซ่อมประดิษฐ์ดัดแปลงปรับปรุงควบคุมการใช้งานดูแลบำรุงรักษาและใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักรกลไฟฟ้าระบบไฟฟ้าระบบเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคมระบบสารสนเทศระบบควบคุมอัตโนมัติระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบคอมพิวเตอร์รับส่งข้อมูลข่าวสารในภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก 
1.2จัดทำทะเบียนรวบรวมและเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งานเพื่อการวางแผนบำรุงรักษา 
1.3ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่หน่วยงานหรือกฎหมายกำหนด 
2.ด้านการบริการ 
2.1ให้คำแนะนำตอบปัญหาแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
2.2ประสานแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
วิธีการเลือกสรร:ตามเอกสารความรู้ความสามารถ

เปิดรับสมัคร:วันจันทร์ที่17ธันวาคมพ.ศ.2561ถึงวันศุกร์ที่21ธันวาคมพ.ศ.2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=26311


ขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.comโพสต์โดยสมาชิก : monnyboy