menu ประกาศจาก...สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนิติกร ( บัดนี้ - 24 ธันวาคม 2561 )
date 07 ธ.ค. 61 19:12    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


ประกาศจาก...สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนิติกร  ( บัดนี้ - 24 ธันวาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร

7ธันวาคม2561

รายละเอียด

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ถ.กรุงเกษมสะพานขาวเขตป้อมปรามศัตรูพ่ายกรุงเทพฯ10100
เอกสารต้นฉบับ:พนักงานราชการ 
ชื่อตำแหน่ง:นิติกร
อัตราเงินเดือน:18,000บาท
ประเภท:บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง:1ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา:ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:1.ปฏิบัติงานตำแหน่งนิติกรประจำสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภูโดยมีหน้าที่งานกฎหมายและนิติกรรมสัญญาในนามสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 
2.งานให้ความรู้ให้คำปรึกษาแนะนำกฎหมายต่างๆภายใต้ภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่และประชาชนโดยทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่ม 
3.ตรวจสอบการจัดทำคำสั่ง
ประกาศต่างๆรวมทั้งการมอบอำนาจและการมอบหมายงานตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดและอำนาจหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการรวมทั้งรับผิดชอบในการตีความและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายปฏิบัติราชการ 
4.การบริการทรัพยากรบุคคลงานวินัยงานความรับผิดทางละเมิดการดำเนินดคีแพ่งคดีอาญาซึ่งเกี่ยวข้องกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 
5.การดำเนินคดีการเรียกและคุ้มครองสิทธิในกระบวนการขั้นตอนของกฎหมาย 
6.งานติดตามผลการตรวจสอบและพิจารณาต่างๆให้เป็นไปตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558 
7.งานอื่นๆของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภูและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาบ
วิธีการเลือกสรร:ตามเอกสารความรู้ความสามารถ

ตามเอกสารทักษะ

ตามเอกสารสมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน:

เปิดรับสมัคร:วันอังคารที่18ธันวาคมพ.ศ.2561ถึงวันจันทร์ที่24ธันวาคมพ.ศ.2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=26324
ขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.comโพสต์โดยสมาชิก : monnyboy