menu ประกาศจาก...มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ( 15 ธันวาคม - 23 ธันวาคม 2561 )
date 07 ธ.ค. 61 19:12    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


ประกาศจาก...มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ( 15 ธันวาคม - 23 ธันวาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร

7 ธันวาคม 2561

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยนครพนม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 
2.มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft officeโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point และระบบ Internet ได้เป็นอย่างดี 
3.มีความรู้ความสามารถในงานธุรการ งานสารบรรณ และงานพัสดุ 
4.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักในงานบริการ มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่รับผิดชอบ 
5.สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี 
6.หากมีประสบการณ์ในการทำงานในระดับอุดมศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานธุรการ งานสารบรรณ งานพัสดุ และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
1.ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเหตุการณ์ทั่วไป) 2.ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (งานธุรการ งานสารบรรณ และงานพัสดุ) 
วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสอบข้อเขียน

ทักษะ
1. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 1.1 ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสอบภาคปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์

สมรรถนะ
1. คุณสมบัติส่วนบุคคล 1.1 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ 1.2 ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 1.3 มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม 1.4 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 1.5 ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 
วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของทุกวิชา การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 2.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=26323ขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com


โพสต์โดยสมาชิก : monnyboy
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow