menu " ไหว้พระ 9 วัด รอบกรุงเทพฯ "
date 07 ม.ค. 62 15:45    หมวด: ท่องเที่ยว
facebook twitter google plus


" ไหว้พระ 9 วัด รอบกรุงเทพฯ "
indiglow

สำหรับ ครอบครัว ไหนที่กำลังวางแผนไปเดินสาย ไหว้พระ  ทำบุญ  พิกัดแถว แม่น้ำเจ้าพระยา   หรือแถว กรุงเทพมหานคร    มองมาทางนี้เลยค่ะ   " ไหว้พระ  9 วัด  รอบกรุงเทพฯ  ปล่อยทุกข์-ปล่อยโสศก  มีแต่ความโชคดี"   ไม่ว่าจะนำรถไปเอง   หรือล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยาก็ชิลล์ดี  งานนี้  บอกเลยว่า เป็นศิริมงคล สุดๆ   พร้อมแล้วตามไปดูกันดีกว่าค่ะ   ว่ามีวัดไหนบ้าง


1.วัดยานนาวา
    เดิมชื่อวัดคอกกระบือในสมัยอยุธยา  สถานที่ท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศนิยมไปเยี่ยมชมกันเป็นจำนวนมาก  วัดยานนาวา   เป็นวัดที่น่าสนใจอีกวัดหนึ่ง  ที่สำคัญทุกท่านที่ได้ไปจะตื่นตา  ตื่นใจ  ไปกับเรือสำเภาเจดีย์ขนาดใหญ่ สะท้อนถึงความเป็นไทยมาก  ซึ่งตั้งสง่าอยู่ภายใน สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวมาแวะเวียนที่นี้มิใช่น้อย  2.วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร  (วัดสมอแครง)
     สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท  ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์  ต่อจากนั้นกรมพระพิทักษ์เทเวศร์ (ต้นสกุลกุญชร ณ อยุธยา)  ซึ่งเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่ 2   ทรงบูรณะและอุปถัมภ์ เมื่อสิ้นพระชนม์แล้วพระองค์เจ้าสิงหนาทราชดุรงฤทธิ์พระโอรสทรงอุปถัมภ์ต่อมา  หลังจากนั้นเจ้านายผู้สืบสายสกุลกุญชรได้ให้ความอุปถัมภ์  จนกระทั่งปัจจุบันวัดนี้  รัชกาลที่ 4   ทรงรับเป็นพระอารามหลวง  และพระราชทานนามว่า  วัดเทวราชกุญชร  โดยนำชื่อวัดมาจากพระนามเดิมของกรมพระพิทักษ์เทเวศร์  ผู้ทรงบูรณะ-ปฏิสังขรณ์  ลักษณะรูปแบบศิลปสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น3.วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
    เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์  พัฒนา โดยพระบรมราชูปถัมภ์ จากพระมหากษัตริย์ไทยในราชจักรีวงศ์มาโดยลำดับ เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในประเทศไทยและเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรีมาโดยตลอด มีสถานะเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหาร และเป็นพระอารามหลวงฝ่ายธรรมยุต สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๑๘๒๐ และผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐ (กองพุทธสถาน)4.วัดคฤหบดี
   สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์   จุดเด่นของวัดนี้พระอุโบสถที่มีสถาปัตยกรรมตามแบบนิยมสมัยรัชกาลที่ ๓  มีลักษณะที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีน  ก่ออิฐถือปูน  ไม่มีช่อฟ้า  ใบระกา  และเป็นวัดที่มี"พระแซกคำ" พระพุทธรูปเก่าแก่ตั้งแต่สมัยก่อนสุโขทัย  ศิลปะเป็นแบบเชียงแสนตอนปลายประดิษฐานอยู่5.วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
    ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อยฝั่งตะวันตก เข้าทางถนนจรัญสนิทวงศ์  ตรงข้ามกับบางขุนนนท์ เป็นวัดสมันกรุงศรีอยุธยา
เดิมชื่อวัดทอง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนาขึ้นใหม่ทั้งพระอารามและพระราชทานนามว่า " วัดสุวรรณาราม "6.วัดอมรินทรารามวรวิหาร
    ในสมัยกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์ แล้วสถาปนาให้เป็นพระอารามหลวง  ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 1  กรมพระราชวังหลังได้ทรงสถาปนาวัดนี้ขึ้นใหม่ได้เป็นผู้สถาปนาขึ้นใหม่หมดทั้งพระอาราม คือ สร้างพระอุโบสถ พระระเบียง วิหาร กำแพงแก้ว ศาลาราย หอระฆัง หอไตร หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ กุฏิ เสนาสนะ  และถนนในพระอาราม  รัชกาลที่ 1 ได้พระราชทานนามใหม่ว่า "วัดอมรินทราราม"ตามชื่อของสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี คู่กับวัดบางหว้าใหญ่ที่เปลี่ยนชื่อเป็นวัดระฆังโฆสิตาราม ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 วัดถูกทิ้งระเบิดใส่ แต่อุโบสถไม่ถูกทำลาย7.วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
   เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร เป็นวัดโบราณที่สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมาในสมัยกรุงธนบุรี   สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงโปรดเกล้าฯ  ให้อัญเชิญพระไตรปิฏกจากนครศรีธรรมราชมาทำการสังคายนา  ในสมัยรัชกาลที่ 1 มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่  ได้ขุดพบระฆังโบราณที่วัดนี้ เป็นระฆังที่มีเสียงไพเราะมาก รัชกาลที่1 ทรงให้นำไปเก็บไว้ที่วัดพระแก้ว และทรงสร้างระฆังพระราชทาน 5 ลูกมาเก็บไว้แทน จึงเรียกกันว่า "วัดระฆัง" ตั้งแต่นั้นมา8.วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร (วัดแจ้ง)
    เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อวัดมะกอก (เรียกตามชื่อตำบลที่ตั้ง) เล่ากันว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงมีพระราชประสงค์จะย้ายราชธานีใหม่มายังกรุงธนบุรี พระองค์จึงเสด็จทางชลมารค ล่องตามแม่น้ำเจ้าพระยาเรื่อยมาจนถึงหน้าวัดมะกอกเมื่อรุ่งแจ้งพอดี ครานั้นจึงมีพระราชดำริว่า นับเป็นมงคลมหาฤกษ์นัก ครั้นแล้วจึงเสด็จขึ้นจากเรือพระที่นั่งไปถวายสักการะพระเจดีย์ (พระปรางค์องค์เก่า)9.วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
   เมื่อครั้งเป็นพระยาราชสุภาวดี เจ้ากรมพระสุรสวดีกลาง มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ได้อุทิศบ้านเรือนและซื้อที่ดินบริเวณใกล้เคียง  เพื่อสร้างวัดขึ้นเมื่อปีระกา พ.ศ. ๒๓๖๘
 แล้วถวายเป็นพระอารามหลวง  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว   พระราชทานนามว่า “วัดกัลยาณมิตร” พระองค์ทรงสร้างพระวิหารและพระประธานเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ชื่อ พระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) หรือเรียกตามแบบจีนว่า “ซำปอฮุดกง หรือ ซำปอกง” เป็นปางมารวิชัย ด้วยมีพระประสงค์จะให้เหมือนกรุงเก่า อย่างวัดพนัญเชิง และ เป็นวัดเดียวในประเทศไทยที่มีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์**อิ่มบุญ-อิ่มใจกันถ้วนหน้าเลยคะงานนี้  สายเที่ยว  สายบุญ  ห้ามพลาดเลยละค่ะ**


โพสต์โดยสมาชิก : FILM1205


indiglow
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow