menu ประกาศจาก...กรมหม่อนไหม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ( บัดนี้ - 16 มกราคม 2562 )
date 07 ม.ค. 62 18:01    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


ประกาศจาก...กรมหม่อนไหม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ( บัดนี้ - 16 มกราคม 2562 )
indiglow

ประกาศรับสมัคร

7 มกราคม 2562

รายละเอียด

กรมหม่อนไหม

กรมหม่อนไหม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ 
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี 
ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป โดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ งานที่ต้องมีการควบคุม และบริหารหลายด้านด้วยกัน อาทิ งานสารบรรณ งานบริหารอาคารสถานที่ งานระเบียบแบบแผน งานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน งานพิธีการ งานรวบรวมสถิติ งานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อาทิ การนำเข้าข้อมูลบนเว็ปไซต์ งานทำสื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน งานด้านบัญชี งานงบประมาณ การวางแผนการใช้งบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ งานซ่อมบำรุง รักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้นการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมุลสถิติการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของเกษตรกร ตลอดจนการวิเคราะห์ การรายงานช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย การจัดการรับรองและงานพิธีต่างๆ เตรียมเรื่องและการจัดการการนัดประชุม เรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการและรายงานอื่นๆ การติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งของหัวหน้าส่วนราชการ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป 2. ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับกรมหม่อนไหม 3. ระเบียบงานสารบรรณ,ระเบียบการลา,ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560,งานงบประมาณ,งานการเงินและบัญชี 4. ระเบียสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 5. คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

ตามเอกสาร ทักษะ
ทักษะและสมรรถนะที่เหมาะสมกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

ตามเอกสาร สมรรถนะ
ตามเอกสาร
วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร
เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป้นผุ้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผุ้ที่จะถือว่าเป้นผุู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป้นผุ้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 3. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถและทักษะและสมรรถนะ จำนวน 2 ครั้ง จะเรียงลำดับจากผุ้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรณนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่า เป็นผุ้อยู่ในอันดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผุู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่าเป้นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าและหากคะแนนประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน จะพิจารณากำหนดเลือกความรู้ความสามารถ ทักษะหรือสมรรถนะในเรื่องใด เพื่อกำหนดให้เป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่าได้

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=26453


ขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com


โพสต์โดยสมาชิก : monnyboy


indiglow
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow