menu ประกาศจาก...มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ( บัดนี้ - 17 มกราคม 2562 )
date 10 ม.ค. 62 07:01    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


ประกาศจาก...มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  ( บัดนี้ - 17 มกราคม 2562 )
indiglow

ประกาศรับสมัคร

9 มกราคม 2562

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยฯ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ด้วยศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 2 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ตำแหน่งที่บรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ตำแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร : ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 

3. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร : ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครได้ที่งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เวลา 08.30ตามเอกสาร16.30 น. หรือสมัครงานออนไลน์ได้ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/EตามเอกสารRecruitment/index.php หรือส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครทาง Eตามเอกสารmail Address : aphisit.kun@mahidol.ac.th หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (สมัครงาน) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2201 5094 

4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร 
4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป 
4.2 สำเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร และสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) อย่างละ 1 ฉบับ 
4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ ตามเอกสาร ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส และใบรับรองการผ่านงาน กรณีมีประสบการณ์ 
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบ ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ หน้าห้องงานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือที่ http://science.mahidol.ac.th/th หรือที่ http://op.mahidol.ac.th/orpr/NewHrSite/Service/Job.html 

รายละเอียดคุณสมบัตินักวิชาการศึกษา ประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ (CEMB) 

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา

หน่วยงาน สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ (CEMB คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 272 ถนน พระราม6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
1. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ หากจบสาขาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ชีวเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) 

2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point และ Internet อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

3. มีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี 

4. มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงานและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 

5. มีความกระตือรือร้น อดทน เสียสละ ละเอียดรอบคอบ ขยัน และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีจิตบริการและมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน 

6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้เมื่อจำเป็น 

คุณสมบัติอื่นๆ 

1. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ 

2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปีนับถึงวันสมัคร หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8) 

3. หากมีประสบการณ์การทำงานภาครัฐจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1. ประสานงานกับส่วนต่างๆ ในการรวบรวมข้อมูลด้านวิชาการของศูนย์ฯ 

2. ติดต่อประสานงานกับนักวิจัย มหาวิทยาลัยสังกัดของนักวิจัย ในเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 

3. ดำเนินการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลโครงการวิจัย 

4. จัดเตรียมเอกสารการประชุมในส่วนงานด้านวิชาการ 

5. ออกบูธแสดงผลงานศูนย์ฯ ในงานต่างๆ 

6. ให้ข้อมูลจัดทำเว็บไซต์ศูนย์ฯ 

7. ประสานงานกับเอกชนสำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมโครงการ 

8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

อัตราเงินเดือน เริ่มตั้งแต่ 19,500 บาท 
(ปริญญาตรี) 

วันปฏิบัติงาน เวลางาน 8.30ตามเอกสาร16.30 น. ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ หยุดเสาร์ตามเอกสารอาทิตย์ 

สวัสดิการ 

1. ลาพักร้อน 10 วันต่อปี (หลังจากผ่านการประเมินงาน) 

2. ประกันสังคม 

3. ประกันสุขภาพกลุ่ม 

4. ตรวจสุขภาพประจำปี 

หลักเกณฑ์ในการสอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ์ 

เว็บไซต์: http://cemb.sc.mahidol.ac.th/ 

หมายเหตุ พนักงานประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ มิได้เป็นพนักงานในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสาร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสาร
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=26465
ขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com


โพสต์โดยสมาชิก : monnyboy


indiglow
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow