Social :

กรมวิชาการเกษตร เตือน เกษตรกรที่ปลูกหอมแดง เฝ้าระวังหนอนกระทู้หอม

05 ก.พ. 62 11:02
กรมวิชาการเกษตร เตือน เกษตรกรที่ปลูกหอมแดง เฝ้าระวังหนอนกระทู้หอม

กรมวิชาการเกษตร เตือน เกษตรกรที่ปลูกหอมแดง เฝ้าระวังหนอนกระทู้หอม

กรมวิชาการเกษตร เตือน เกษตรกรที่ปลูกหอมแดง
เฝ้าระวังหนอนกระทู้หอม

กลางวันมีแดดแรง  กลางคืนจะมีอากาศเย็นในช่วงนี้    กรมวิชาการเกษตร   แนะ เกษตรกร ผู้ ปลูกหอมแดง ให้เฝ้าระวัง หนอนกระทู้หอม   ที่สามารถพบได้ในระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตหอมแดง  มักพบตัวหนอนกระทู้หอมจะเจาะเข้าไปอาศัยและกัดกินเนื้อเยื่อใบหอม ทำให้ใบหอมแดงมีสีขาว  จากนั้น  หนอนกระทู้หอมจะกัดกินจากใบหอมลงไปถึงหัวหอมแดง  ทำให้เกษตรกรไม่สามารถเก็บผลผลิตหอมแดงได้


เกษตรกรควรหมั่นตรวจเก็บกลุ่มไข่และตัวหนอนกระทู้หอมในแปลงมาทำลายนอกแปลงปลูกทันที  เพื่อช่วยลดการระบาด สำหรับในระยะที่ตัวหนอนมีขนาดเล็กและพบการระบาดน้อย ให้เกษตรกรพ่นด้วยเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส  ทูริงเยนซิส (Bacillus thuringiensis)  อัตรา 100 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร กรณีพบการระบาดรุนแรง ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัด  อาทิ  สารคลอแรนทรานิลิโพรล  5.17%  เอสแอล อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ  20  ลิตร  หรือสารอีมาเมกตินเบนโซเอต  1.92%  อีซี อัตรา  30  มิลลิลิตรต่อน้ำ  20  ลิตร 
หรือสารคลอฟีนาเพอร์ 10% เอสซี อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ  20  ลิตร หรือสารโทลเฟนไพแร็ด  16%  อีซี  อัตรา  30  มิลลิลิตรต่อน้ำ  20 ลิตร  หรือสารอินดอกซาคาร์บ  15%  เอสซี  อัตรา  30  มิลลิลิตรต่อน้ำ  20  ลิตร หรือสารสไปนีโทแรม  12%  เอสซี  อัตรา  40  มิลลิลิตรต่อน้ำ  20  ลิตร


ข้อมูลอ้างอิง  :  https://www.moac.go.th/

โพสต์โดย : POK@