Social :

ประกาศจาก...สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งพนักงานด้านกฎหมาย (คนพิการ) ( บัดนี้ - 8 กุมภาพันธ์ 2562 )

08 ก.พ. 62 07:02
ประกาศจาก...สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งพนักงานด้านกฎหมาย (คนพิการ) ( บัดนี้ - 8 กุมภาพันธ์ 2562 )

ประกาศจาก...สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งพนักงานด้านกฎหมาย (คนพิการ) ( บัดนี้ - 8 กุมภาพันธ์ 2562 )

ประกาศรับสมัคร

6 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรคนพิการ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : พนักงานด้านกฎหมาย (คนพิการ)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา 
2. ดำเนินการด้านการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ และอำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
3. ร่วมดำเนินการด้านการศึกษาข้อมูล รวบรวมแสวงหาข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายเสนอความเห็นในการดำเนินการเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึง การดำเนินการใดๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดำเนินคดีของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง 
4. ร่วมอำนวยการประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมาย และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดประชุมเสนอความเห็น จัดทำระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุม 
5. ปฏิบัติงานหรือร่วมปฏิบัติงาน ของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
ตามเอกสาร พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ตามเอกสาร พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามเอกสาร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามเอกสาร พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตามเอกสาร พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ตามเอกสาร ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามเอกสาร ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ตามเอกสาร ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามเอกสาร ความรู้เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

ตามเอกสาร ทักษะ
ตามเอกสาร พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามเอกสาร พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามเอกสาร พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามเอกสาร พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามเอกสาร รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตามเอกสาร ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามเอกสาร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

ตามเอกสาร สมรรถนะ
สัมภาษณ์
วิธีการประเมิน : (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การเลือกสรรฯ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมมากไปน้อย ถ้าได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า และถ้าได้คะแนนเท่ากันจะพิจารณา จากผู้ได้รับเลขประจำตัวเข้ารับการประเมินก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=26600ขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy