Social :

ประกาศจาก...มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ( บัดนี้ - 27 กุมภาพันธ์ 2562 )

10 ก.พ. 62 09:02
ประกาศจาก...มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ( บัดนี้ - 27 กุมภาพันธ์ 2562 )

ประกาศจาก...มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ( บัดนี้ - 27 กุมภาพันธ์ 2562 )

ประกาศรับสมัคร

6 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยมหิดล ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า สังกัดงานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นั้น 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า สังกัดงานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ตำแหน่งที่บรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ตำแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร : ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 

3. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร : ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครได้ที่งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 272 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เวลา 08.30ตามเอกสาร16.30 น. หรือสมัครงานออนไลน์ได้ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/EตามเอกสารRecruitment/index.php หรือส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครทาง Eตามเอกสารmail Address : aphisit.kun@mahidol.ac.th หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (สมัครงาน) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2201 5094 

4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร 
4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป 
4.2 สำเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร และสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) อย่างละ 1 ฉบับ 
4.3 สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนด) 
4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ ตามเอกสาร ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส และใบรับรองการผ่านงาน กรณีมีประสบการณ์ 

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ หน้าห้องงานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือที่ http://science.mahidol.ac.th/th หรือที่ http://op.mahidol.ac.th/orpr/NewHrSite/Service/Job.html 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 

ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา 
หน่วยงาน สังกัดงานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกลหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง ไม่เกินอายุ 35 ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จ 
การฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 – ใบ สด.8) 
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office, Excel, Auto cad, MSตามเอกสารproject, 
MSตามเอกสารVisio ได้เป็นอย่างดี 
4. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านการบริหารดูแลอาคาร ด้านงานบำรุงรักษาและซ่อมแซม (Preventive Maintenance & Repairs) หากมีประสบการณ์ด้านงานระบบประกอบอาคาร งานควบคุมโครงสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานช่างประจำอาคารให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 
2. จัดทำขอบเขตงาน รายละเอียดประกอบ ตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง 
3. เขียนแบบ จัดทำรายละเอียดประกอบแบบ ประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงตามเอกสารซ่อมแซม 
4. วางแผน ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้ตามมาตรฐานเป็นไปตามแผนและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม รวมทั้งแก้ไขปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามเวลาและเป้าหมายที่กำหนด 
5. ควบคุม กำกับดูแล งานซ่อมแซม บำรุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ประกอบอาคารงานระบบไฟฟ้า เครื่องกล สุขาภิบาล สาธารณุปโภค ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา รวมทั้งวางแผน วิเคราะห์ แก้ปัญหาให้งานระบบต่างๆ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ตลอดจนกำกับดูแลให้เป็นไปตามข้อกำหนดในรายละเอียดประกอบ (TOR) 
6. ควบคุม กำกับดูแลการทำงานบริษัทผู้รับเหมาที่เข้าปฏิบัติงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เป็นไปตามเวลาและเป้าหมายที่กำหนด 
7. จัดทำข้อมูลการใช้พลังงาน วิเคราะห์การใช้พลังงาน และหาแนวทางในการประหยัดพลังงาน 
8. ตรวจหน้างาน จัดทำข้อมูลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ 
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

เกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย (ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560) สำหรับผู้ที่จะบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยต้องยื่นหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ ดังนี้ 
1. IELTS (Academic Module)โดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน 
2. TOEFT IBT (Internet Based)โดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน 
3. TOEFT – ITP โดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่า 390 คะแนน 
4. TOEFT – CBT โดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน 
5. TOEIC โดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน 
6. MU GRAD Test โดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน 
7. MUตามเอกสารELT โดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน 
อัตราเงินเดือน ระดับปริญญาตรี 19,500 บาท 

หลักเกณฑ์ในการสอบคัดเลือก สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสาร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสาร
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=26599ขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy