menu ประกาศจาก...กรมปศุสัตว์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ( 18 มีนาคม - 22 มีนาคม 2562 )
date 12 มี.ค. 62 17:03    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


ประกาศจาก...กรมปศุสัตว์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล  ( 18 มีนาคม - 22 มีนาคม 2562 )
indiglow

ประกาศรับสมัคร

11 มีนาคม 2562

รายละเอียด

กรมปศุสัตว์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสัตวบาล
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ตามเอกสาร ปวส.
ตามเอกสาร อนุปริญญา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจาก 
ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม หรือ 
๒. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจาก 
ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม 
๓. สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ 
๔. เป็นผู้มีความรู้และสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. รับผิดชอบการผลิต และขยายพันธุ์สัตว์ ผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์ 
๒. ติดตามและบันทึกข้อมูล ด้านการผลิต ขยายพันธุ์สัตว์ และพืชอาหารสัตว์ 
๓. ช่วยปฏิบัติงานทดลอง ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๔. ปฏิบัติงานด้านขึ้นทะเบียน และรับรองพันธุ์สัตว์ของเกษตรกร 
๕. ปฏิบัติงานถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านผลิตสัตว์ หรือด้านสุขภาพสัตว์ 
๖. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร
ความรู้ความสามารถ
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป ๑.๒ ความรู้ด้านการผลิตและขยายพันธุ์สัตว์หรือพันธุ์พืช อาหารสัตว์ หรือด้านการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

ตามเอกสาร ทักษะ
๒.๑ มีทักษะในด้านผลิตสัตว์ หรือพืชอาหารสัตว์ หรือด้านการผสมเทียม หรือการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ๒.๒ มีความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ๒.๓ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ๒.๔ มีทักษะในการแก้ปัญหา 
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

ตามเอกสาร สมรรถนะ
๑. ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในข้อ ๑ ก่อน ๒. ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในข้อ ๑ แล้ว ประเมินสมรรถนะตามข้อ ๒ ๓. ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ข้อ ๓ ๔. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาสอบ จังหวัดจะดำเนินการประเมินสมรรถนะต่อเนื่องเลย 
วิธีการประเมิน :
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เท่ากัน ให้พิจารณากำหนดเลือกความรู้ความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะในเรื่องใด เพื่อกำหนดให้เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าก็ได้

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=26763ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com


โพสต์โดยสมาชิก : monnyboy


indiglow
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow