menu บิ๊กป้อม ตรวจเยี่ยม การฝึกการบริหารวิกฤติการณ์ระดับชาติ ต่อต้านก่อการร้าย
date 16 มี.ค. 62 00:03    หมวด: ข่าวเด่น
facebook twitter google plus


บิ๊กป้อม ตรวจเยี่ยม การฝึกการบริหารวิกฤติการณ์ระดับชาติ ต่อต้านก่อการร้าย
indiglow

บิ๊กป้อม ตรวจเยี่ยม การฝึกการบริหารวิกฤติการณ์ระดับชาติ ต่อต้านก่อการร้าย


เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 15 มี.ค. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม พร้อม พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางตรวจเยี่ยม การฝึกทดสอบแผนเผชิญเหตุภายใต้กรอบการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ ระดับชาติ : C-MEX 19 ด้านการต่อต้านการก่อการร้าย ที่โรงเรียนเตรียมทหาร อ.บ้านนา จ.นครนายก


การก่อการร้ายที่ยังคงเป็นภัยคุกคามร้ายแรงและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาคมโลก ภูมิภาค และประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนปัจจุบันรูปแบบการก่อการร้ายมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งมีความซับซ้อน มีการขยายอิทธิพล แนวคิด และมีการก่อเหตุที่รวดเร็วแต่เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง ดังนั้นเพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย รัฐบาลจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้าย พุทธศักราช 2562-2564 ตลอดจนการยกร่างพระราชบัญญัติปัองกันและปรามปรามการก่อการร้ายขึ้น


เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ พุทธศักราช 2561-2580 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนำไปพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย จึงได้มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล พัฒนาขีดความสามารถให้มีความพร้อม โดยที่ผ่านมาได้จัดการฝึกร่วม/ผสมกับเหล่าทัพ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และมิตรประเทศอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น ยังได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกอบรม “ด้านการบริหารวิกฤตการณ์” โดยมีวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์สูงจากต่างประเทศ มาทำการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมจากทุกภาคส่วน


สำหรับในปีนี้ถือเป็นวาระสำคัญที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และกองบัญชาการกองทัพไทย จึงได้ร่วมกันจัดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติประจำปี 2563 ภายใต้รหัส “บ้านนา 62” หรือ C-MEX 19 ระหว่างวันที่ 13-15 มี.ค. โดยมุ่งเน้น การให้ความรู้ ความเข้าใจในการบริหารเหตุการณ์วิกฤตที่เกิดจากการก่อการร้าย รวมทั้งภัยพิบัติที่เกิดจากเหตุการณ์ก่อการร้าย ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงระดับผู้ปฏิบัติ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
กองทัพภาคที่ 1-4 ผู้บัญชาการตำรวจภาค 1-9 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเชิญปฏิบัติการ


ในขั้นตอนการบริหารเหตุการณ์ การควบคุมบังคับบัญชา และการประสานงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ที่อาจจะต้องเป็นผู้บริหารเหตุการณ์ในฐานะหน่วยเผชิญเหตุขั้นต้น (First Responder) เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถร่วมปฏิบัติงานภายใต้สภาวะวิกฤติให้บรรลุภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการฝึกฯในครั้งมีกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกฯ จำนวนทั้งสิ้น 1,670 นาย โดยมีรูปแบบการฝึก ประกอบด้วย
– การฝึกปรับมาตรฐานการปฏิบัติของหน่วยปฏิบัติการทางยุทธวิธี และหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติการทางยุทธวิธี
– การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ แบบการแก้ปัญหาบนโต๊ะ (Table Top Exercise)
– การประชุมเชิงปฏิบัติการและการฝึกปัญหาที่บังคับการ หรือ CPX ของส่วนต่าง ๆ ภายในกองบัญชาการเหตุการณ์
– การฝึกและการสาธิตการปฏิบัติการทางยุทธวิธี ประกอบด้วย การปฏิบัติการต่อที่หมายสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งสมมุติให้เกิดเหตุการณ์การกราดยิงในห้างสรรพสินค้าจำลอง การปฏิบัติการต่อต้านอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง การปฏิบัติต่อที่หมายเรือ เพื่อทดสอบกลไกการควบคุมสั่งการ การปฏิบัติการในทะเลและชายฝั่ง การบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยทางน้ำ ซึ่งเกิดจากการก่อการร้าย และการปฏิบัติการไล่ติดตามและหยุดยั้งการหลบหนีด้วยอากาศยาน


ผลที่ได้รับจากการฝึก คือการทำให้มีการพัฒนาระบบเตรียมพร้อม และการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจถึงกระบวนการประสานงาน ประสานแผน และการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ สร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันที่เข้มแข็งในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศมีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามจากการก่อการร้าย และภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

โพสต์โดยสมาชิก : Ao


indiglow
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow