Social :องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เปิดรับสมัครพนักงาน

08 พ.ค. 59 15:38
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เปิดรับสมัครพนักงาน

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เปิดรับสมัครพนักงาน

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เปิดรับสมัครเป็นพนักงานสัญญาจ้าง 16 อัตรา

 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เปิดรับสมัครเป็นพนักงานสัญญาจ้าง จำนวน 16 อัตรา รับสมัครด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 พฤษภาคม 2559ประกาศสำนักทรัพยากรมนุษย์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครพนักงานสัญญาจ้างองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง มีกำหนด 1 ปี โดยวิธีการสอบแข่งขันตามตำแหน่งดังนี้1. พนักงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ 1 อัตรา
หน่วยงาน งานสื่อมวลชนสัมพันธ์ ส่วนประชาสัมพันธ์ ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ สำนักกิจกรรมสัมพันธ์
สถานที่ปฏิบัติงาน ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)
อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรี นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา วารสาร)2. พนักงานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
หน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์ ส่วนประชาสัมพันธ์ ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ สำนักกิจกรรมสัมพันธ์
สถานที่ปฏิบัติงาน ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)
อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรี นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา วารสาร)3. พนักงานโครงสร้างและอัตรากำลัง 1 อัตรา
หน่วยงาน งานโครงสร้างและอัตรากำลัง ส่วนพัฒนาระบบงาน ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบงาน สำนักทรัพยากรมนุษย์
สถานที่ปฏิบัติงาน ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)
อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์/รัฐศาสตร์/นิติศาสตร์/บริหารธุรกิจ/สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง4. พนักงานสำนักนโยบายแผนและงบประมาณ 2 อัตรา
หน่วยงาน
-
งานแผนงานโครงการ ส่วนพัฒนากลยุทธ์ ฝ่ายนโยบายและแผน สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ ( 1 อัตรา)
-
งานบริหารความเสี่ยง ส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใจ สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ ( 1 อัตรา)
สถานที่ปฏิบัติงาน ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)
อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์)/เศรษฐศาสตร์/สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง5. พนักงานปฏิบัติการ 1 อัตรา
หน่วยงาน งานปฏิบัติการ ส่วนส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ ฝ่ายส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ สำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ
สถานที่ปฏิบัติงาน ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)
อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์)/สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง6. พนักงานวิเคราะห์และประเมินผล 1 อัตรา
หน่วยงาน งานวิเคราะห์และประเมินผล ส่วนภูมิสารสนเทศ ฝ่ายสารสนเทศ สำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ
สถานที่ปฏิบัติงาน ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)
อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์)/สาขาวิชา ภูมิศาสตร์/ภูมิสารสนเทศศาสตร์/เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ/วิศวกรรมสำรวจ7. พนักงานภูมิสารสนเทศ 1 อัตรา
หน่วยงาน งานภูมิสารสนเทศ ส่วนภูมิสารสนเทศ ฝ่ายสารสนเทศ สำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ
สถานที่ปฏิบัติงาน ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)
อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์)/สาขาวิชา ภูมิศาสตร์/ภูมิสารสนเทศศาสตร์/เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ/วิศวกรรมสำรวจ8. พนักงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา
หน่วยงาน งานบริหารทั่วไป สำนักนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)
อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรี ศิลปศาสตร์/สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์/อักษรศาสตร์/บริหารธุรกิจ/ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์/รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์9. พนักงานวางระบบการจัดการ 1 อัตรา
หน่วยงาน งานวางระบบการจัดการ ส่วนจัดการป่าไม้ยั่งยืน ฝ่ายนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ สำนักนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ

สถานที่ปฏิบัติงาน ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)
อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์)/สาขาวิชาเกษตรป่าไม้/สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง10. พนักงานอบ-อัดน้ำยาไม้ 1 อัตรา
หน่วยงาน งานอบ-อัดน้ำยาไม้ ส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย ฝ่ายควบคุมไม้แปรรูป สำนักอุตสาหกรรมป่าไม้
สถานที่ปฏิบัติงาน ส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อัตราค่าตอบแทน 12,000 บาท และเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามบันทึกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ที่ ทส 1400/771 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 จำนวน 1,285 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.ช่างไฟฟ้า/สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง11. พนักงานแปรรูปไม้ 1 อัตรา
หน่วยงาน งานแปรรูปไม้ ส่วนอุตสาหกรรมไม้อยุธยา ฝ่ายควบคุมไม้แปรรูป สำนักอุตสาหกรรมป่าไม้
สถานที่ปฏิบัติงาน ส่วนอุตสาหกรรมไม้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อัตราค่าตอบแทน 12,000 บาท และเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามบันทึกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ที่ ทส 1400/771 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 จำนวน 1,285 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.ช่างกลโรงงาน/สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง12. พนักงานการค้า 1 อัตรา
หน่วยงาน งานการค้า ส่วนอุตสาหกรรมไม้อยุธยา ฝ่ายควบคุมไม้แปรรูป สำนักอุตสาหกรรมป่าไม้
สถานที่ปฏิบัติงาน ส่วนอุตสาหกรรมไม้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อัตราค่าตอบแทน 12,000 บาท และเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามบันทึกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ที่ ทส 1400/771 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 จำนวน 1,285 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง13. พนักงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา
หน่วยงาน งานบริหารทั่วไป สำนักธุรกิจและการตลาด
สถานที่ปฏิบัติงาน ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)
อัตราค่าตอบแทน 12,000 บาท และเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามบันทึกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ที่ ทส 1400/771 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 จำนวน 1,285 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.การบัญชี/คอมพิวเตอร์/การตลาด14. พนักงานบริหารสินค้าคงคลัง 1 อัตรา
หน่วยงาน สำนักงานบริหารสินค้าคงคลัง ส่วนตลาดกลาง ฝ่ายธุรกิจและการตลาด สำนักธุรกิจและการตลาด
สถานที่ปฏิบัติงาน ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)
อัตราค่าตอบแทน 12,000 บาท และเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามบันทึกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ที่ ทส 1400/771 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 จำนวน 1,285 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส. การบัญชี/คอมพิวเตอร์/การตลาด15. พนักงานจัดประโยชน์ 1 อัตรา
หน่วยงาน งานจัดหาประโยชน์ ส่วนพัฒนาสินทรัพย์ ฝ่ายธุรกิจและการตลาด สำนักธุรกิจและการตลาด
สถานที่ปฏิบัติงาน ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)
อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรี บริหารธุรกิจ/การบัญชี/การตลาด/การเงิน/การธนาคาร/เศรษฐศาสตร์/การจัดการการรับสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ใบสมัครอยู่ท้ายประกาศในรายละเอียดเพิ่มเติม) ที่สำนักทรัพยากรมนุษย์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เลขที่ 76 อาคารถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทร 0-2282-3243-7 ต่อ 134 ในวันและเวลาราชการ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พ.ค. 59 โดยในกรณีจัดส่งทางไปรษณีย์จะพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่ประทับตราหน้าซองจากไปรษณีย์ต้นทางภายในวันที่ 30 พ.ค. 59 เท่านั้นรายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

โพสต์โดย : ครองแครง