Social :เมืองพัทยา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้าง 44 อัตรา

08 พ.ค. 59 15:44
เมืองพัทยา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้าง 44 อัตรา

เมืองพัทยา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้าง 44 อัตรา

เมืองพัทยา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้าง 44 อัตรา

 

เมืองพัทยา เปิดรับสมัครเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 44 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2 - 13 พฤษภาคม 2559


ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเมืองพัทยาตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


ตำแหน่งสำหรับวุฒิปริญญาตรี   ได้แก่
1. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา
2. ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ จำนวน 2 อัตรา
3. ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา
4. ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
5. ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 3 อัตรา
6. ผู้ช่วยนักอาชีวบำบัด จำนวน 1 อัตรา
7. ผู้ช่วยนักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา
8. ผู้ช่วยบรรณารักษ์ จำนวน 2 อัตรา
9. ผู้ช่วยนักสันทนาการ จำนวน 1 อัตรา
10. ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 2 อัตรา

11. ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 3 อัตราตำแหน่งสำหรับวุฒิ ปวส. ปวท.   ได้แก่

12. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา
13. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ จำนวน 1 อัตรา
14. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ จำนวน 3 อัตรา
15. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 5 อัตรา
16. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
17. ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา
18. ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
19. ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
20. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา จำนวน 1 อัตราการรับสมัคร
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 2 - 13 พฤษภาคม 2559 ( เว้นวันหยุดราชการ) สถานที่รับสมัคร ฝ่ายสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารใหม่ โทร
038-253126รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

โพสต์โดย : ครองแครง