Social :

ทีโอที เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน ครั้งที่ 1/2559

08 พ.ค. 59 15:50
ทีโอที เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน ครั้งที่ 1/2559

ทีโอที เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน ครั้งที่ 1/2559

บริษัท ทีโอที จำกัดเปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน ครั้งที่ 1/2559

 

 

บริษัท ทีโอที จำกัดเปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน ครั้งที่ 1/2559 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2559ประกาศ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นผู้ปฏิบัติงานมีกำหนดเวลา ครั้งที่ 1/2559


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. นายช่างเทคนิค

คุณสมบัติ
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา ไฟฟ้า ไฟฟ้ากําลัง อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นลูกจ้างนิติบุคคลผ่านการอบรมได้รับประกาศนียบัตรทางด้านช่าง ( Broadband Access Network) จากสถาบันวิชาการ ทีโอที (สก.) และ/หรือที่มีประสบการณ์การทํางานทางด้านช่างให้กับทีโอที มาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยในวันที่สมัคร ต้องเป็นลูกจ้างของนิติบุคคลที่ปฏิบัติงาน ทางด้านช่างให้กับ ทีโอที และมีหนังสือรับรอง ผลการทํางานของลูกจ้างนิติบุคคลรับรองโดยหัวหน้างาน/ผู้จัดการศูนย์และผู้จัดการส่วนของส่วนงานที่ลูกจ้างปฏิบัติงานอยู่ปัจจุบัน
- ไม่จํากัดเกรด
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัครงาน2. วิศวกร/นักคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติ
คุณวุฒิปริญญาตรี
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัครงาน
- เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ

มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวของไม่น้อยกว่า 2 ปี กรณี มีประสบการณ์การทํางานต้องเป็นลูกจ้างนิติบุคคลที่ปฏิบัติงานให้กับทีโอที และมีหนังสือรับรองของผู้จัดการส่วนที่ลูกจ้างปฏิบัติงานอยู่ปัจจุบัน
- ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์สารสนเทศหรือทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์
- ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้า , ไฟฟ้ากําลัง
- ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) หรือทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร และโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์3. นิติกร
คุณสมบัติ
คุณวุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัครงาน
- เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50
- กรณี มีใบอนุญาตทนายความและมีประสบการณ์ในการดําเนินคดีทางศาล จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

การรับสมัครสอบ
สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2559 ที่เว็บไซต์  
http://recruit.tot.co.th/รายละเอียดเพิ่มเติม
-
  ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ


-
  เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร
-
  หนังสือรับรอง

 

โพสต์โดย : ครองแครง