Social :

ประกาศจาก...มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินเเละบัญชี(งานคลัง) ( บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2562 )

12 เม.ย. 62 15:04
ประกาศจาก...มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินเเละบัญชี(งานคลัง) ( บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2562 )

ประกาศจาก...มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินเเละบัญชี(งานคลัง) ( บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร

12 เมษายน 2562

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินเเละบัญชี(งานคลัง)
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี 

2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบ SAP และหากมีประสบการณ์ เกี่ยวข้องกับงานด้านบัญชี อย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ (โปรดแนบเอกสารใบรับรองประสบการณ์ทำงานเพื่อประกอบการพิจารณา)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : โดยย่อ 

1. ดำเนินการจ่ายเช็คเงินรายได้ และเงินงบประมาณ ผ่านระบบ ERP รวมถึงนำส่งภาษี และจัดเก็บเอกสารฎีกาเบิกจ่าย 
2. ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีให้แก่บุคลากรภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ 
3. ตรวจสอบการเบิกจ่ายของบุคลากรภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ อาทิ ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร
เป็นต้น 
4. ภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบคอมพิวเตอร์, สอบข้อเขียน, สอบสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : อัตราเงินเดือน 
15,000 บาท 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม), รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท),ตรวจสุขภาพประจำปี, ฯลฯ 

*ความก้าวหน้าในสายงาน 

มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=26911ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy