Social :

พระราชทานพระราชานุญาต เปลี่ยนแปลงหน่วยทหารรักษาพระองค์-หน่วยทหารในพระองค์

24 เม.ย. 62 01:04
พระราชทานพระราชานุญาต เปลี่ยนแปลงหน่วยทหารรักษาพระองค์-หน่วยทหารในพระองค์

พระราชทานพระราชานุญาต เปลี่ยนแปลงหน่วยทหารรักษาพระองค์-หน่วยทหารในพระองค์

พระราชทานพระราชานุญาต เปลี่ยนแปลงหน่วยทหารรักษาพระองค์-หน่วยทหารในพระองค์ 


วันที่ 23 เม.ย. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานพระราชานุญาตเปลี่ยนแปลงหน่วยทหารรักษาพระองค์และหน่วยทหารในพระองค์

โพสต์โดย : Ao