Social :

ประกาศจาก...มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งอาจารย์ (สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู) ( บัดนี้ - 24 พฤษภาคม 2562 )

12 พ.ค. 62 09:05
ประกาศจาก...มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งอาจารย์ (สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู) ( บัดนี้ - 24 พฤษภาคม 2562 )

ประกาศจาก...มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งอาจารย์ (สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู) ( บัดนี้ - 24 พฤษภาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร

10 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานสายวิชาการ

ตำแหน่ง : อาจารย์ (สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู)
อัตราเงินเดือน : ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ๑) สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา และ 
๒) สำเร็จการศึกษาวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู หรือกำลังศึกษาแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูปีสุดท้ายและคาดว่าจะได้รับวุฒิบัตรภายใน ๖ เดือน นับจากวันสมัคร 
๓) หากมีประสบการณ์ด้านการสอนหรือวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
๔) ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย กรณีผู้สมัครไม่สามารถยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษภายในวันปิดรับสมัคร และหากเป็นผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอนที่
๑ ให้ผู้สมัครยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษก่อนวันสัมภาษณ์ จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานสอนและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ขั้นตอนที่ ๑ พิจารณาประเมินวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และสาขาวิชาของผู้สมัคร ให้ตรงกับลักษณะงานวิชาการของตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 
ขั้นตอนที่ ๒ เมื่อผู้สมัครผ่านขั้นตอนที่ ๑ แล้ว จะดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งทางวิชาการในด้านอื่น ๆ ด้วย อาทิ ประสบการณ์ ทัศนคติ ความสนใจ ความตั้งใจ มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพอื่น ๆ
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร
เงื่อนไข : มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาชดใช้ทุนให้กับต้นสังกัดเดิม

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=27028ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy