Social :

เทคนิคการใส่ปุ๋ยบำรุงมะเขือเทศ ให้เหมาะสมกับสภาพดิน

14 พ.ค. 62 11:05
เทคนิคการใส่ปุ๋ยบำรุงมะเขือเทศ ให้เหมาะสมกับสภาพดิน

เทคนิคการใส่ปุ๋ยบำรุงมะเขือเทศ ให้เหมาะสมกับสภาพดิน

เทคนิคการใส่ปุ๋ยบำรุงมะเขือเทศ 
ให้เหมาะสมกับสภาพดิน

นอกจากจะใช้   ปุ๋ยคอก    และ ปุ๋ยเคมี   สูตร  15-15-15  รองก้นหลุมปลูกแล้ว  การปลูกมะเขือเทศ จำเป็นจะตองมีปุ๋ยเคมีเสริมด้วย  เพื่อให้คุณภาพและผลผลิตของมะเขือเทศสูงขึ้น  สำหรับปุ๋ยเคมีที่ใช้ขึ้นอยู่กับสภาพของดินแต่ละพื้นที่  เช่น  สภาพดินเหนียว  ป๋ยเคมีที่ใช้ควรมีไนโตรเจนและโพแทสเซียมเท่ากัน  ส่วนฟอสฟอรัสให้มีอัตราสูง  เช่น  สูตร 12-24-12 หรือ 15-30-15 ถ้าเป็นดิน่วนควรให้ปุ๋ยที่มีโพแทสเซียมสูงขึ้นแต่ไสูงกว่าฟอสฟอรัส  เช่น  สูตร  10-20-15


ส่วนดินทรายเป็นดินที่ไม่ค่อยมีธาตุโพแทสเซียม  จึงควรให้ปุ๋ยที่มีธาตุโพแทสเซียม  สูงกว่าตัวอื่น  เช่น  สูตร  15-20-20  ,13-13-21  และ  12-12-17  เป็นต้น  แต่ถ้าเป็นการปลูกมะเขือเทศนอกฤดูจะต้องใช้ปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนสูง  เนื่องจากมะเขือเทศจะต้องใช้ปุ๋ยไนโตรเจนมากในสภาพอุณหภูมิของอากาศสูง  แต่อย่างไรก็ตาม  ถ้าไม่สามารถหาปุ๋ยสูตรดังกล่าวข้างต้นได้ก็สามารถใช้ปุ๋ยสูตร  15-15-15  ในอัตรา  100 กก. ต่อไร่โดยการแบ่งใส่  3  ครั้ง  ดังนี้

ครั้งที่  1   หลังจากย้ายปลูก  7  วัน
ครั้งที่  2  หลังจากครั้งที่หนึ่ง  15  วัน 
ครั้งที่  3   หลังจากครั้งที่สอง  20  วัน
ข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.rakbankerd.com/

โพสต์โดย : POK@