Social :

กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกร เฝ้าระวัง 'หนอนกระทู้' เข้ามาแพร่ระบาดในไทย

15 พ.ค. 62 11:05
กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกร เฝ้าระวัง 'หนอนกระทู้' เข้ามาแพร่ระบาดในไทย

กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกร เฝ้าระวัง 'หนอนกระทู้' เข้ามาแพร่ระบาดในไทย

กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกร เฝ้าระวัง 
'หนอนกระทู้' เข้ามาแพร่ระบาดในไทย

กรมวิชาการเกษตร   เฝ้าระวัง หนอนกระทู้    fall armyworm   ระบาดข้ามพรมแดน  จากการที่ประเทศไทยได้รับการแจ้งเตือนจาก  FAO   เรื่องการระบาดของหนอนกระทู้  fall  armyworm   ซึ่งเป็น แมลงศัตรูพืช ที่สำคัญของข้าวโพด  โดยล่าสุดได้สำรวจพื้นที่ปลูกข้าวโพดในประเทศไทยตั้งแต่เดือนสิงหาคม  2561  เป็นต้นมา  โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง  ได้แก่  จังหวัดตาก  แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และเชียงราย  เนื่องจากรายงานล่าสุดของ  FAO  ระบุว่าหนอนกระทู้ระบาดที่  West  Bengal  ประเทศอินเดีย   โดยอยู่ห่างจากชายแดนไทยทางด้านทิศตะวันตกประมาณ  1,200  กิโลเมตร  ซึ่งผลการสำรวจเพื่อเฝ้าระวังในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน  ยังไม่พบ หนอนกระทู้  fall  armyworm เข้ามาระบาดในประเทศไทย


หนอนกระทู้  fall  armyworm  เป็นแมลงศัตรูพืชที่สามารถบินได้ไกล  โดยตัวเต็มวัยสามารถบินได้เฉลี่ย  100  กิโลเมตร  ต่อคืน ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วมากจำนวน  30-40  วัน ต่อรุ่น  และมีพืชอาหารจำนวนมากกว่า  80  ชนิด  ซึ่งนอกจากข้าวโพดแล้วยังมีพืชอาศัยอื่นที่เป็นแหล่งอาหาร  เช่น  ข้าว  อ้อย  ข้าวฟ่าง  ข้าวสาลี  ฝ้าย  ทานตะวัน  ถั่วเหลือง  หญ้า  และพืชผักอีกหลายชนิด

ลักษณะการเข้าทำลายของหนอนกระทู้  fal l armyworm 
การทำลายพืชเกิดขึ้นในระยะที่เป็นตัวหนอนเท่านั้น  หนอนจะระบาดทำลายข้าวโพดตั้งแต่อายุประมาณ  7  วัน จนกระทั่งออกฝัก  โดยกัดกินยอดและใบข้าวโพดแหว่งหรือกัดกินทั้งแผ่นใบ  และจะพบตัวหนอนหลบซ่อนแสงอยู่ที่ยอดหรือโคนกาบใบข้าวโพด ความเสียหายที่เห็นได้ชัดคือในระยะต้นอ่อนทำให้พืชตาย  ระยะต้นแก่พืชจะไม่เจริญเติบโต  ฝักลีบเล็กไม่สมบูรณ์  หากระบาดรุนแรงจะทำให้ผลผลิตเสียหาย  73%


สำหรับการป้องกัน  และกำจัดหนอนกระทู้  fall  armyworm  สามารถกำจัดได้โดยใช้สารชีวภัณฑ์ตามคำแนะนำของ  FAO  เช่น  ใช้แตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา (Trichogramma)  แตนเบียนไข่เทเลโนมัส (Telenomus)  แตนเบียนคีโนลัส  (Chelonus)  แมลงหางหนีบ  เชื้อราบิวเวอเรีย (Beauveria bassiana)  แบคทีเรียบาซิลลัสไอซา (Bt aizawai)  หรือบาซิลลัสทูริงจิเอนซิส (Bt thuringiensis)

หากพบพืชมีลักษณะอาการคล้ายกับการระบาดของหนอนกระทู้  fall  armyworm  ขอให้แจ้งสายด่วน  หนอนกระทู้  fall  armyworm  โทร. (061) 415-2517
ข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.technologychaoban.com

โพสต์โดย : POK@