Social :

ประกาศจาก...สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ( 6 มิถุนายน - 12 มิถุนายน 2562 )

16 พ.ค. 62 12:05
ประกาศจาก...สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ( 6 มิถุนายน - 12 มิถุนายน 2562 )

ประกาศจาก...สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ( 6 มิถุนายน - 12 มิถุนายน 2562 )

ประกาศรับสมัคร

16 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาสถิติ หรือสาขาวิชาการตลาด

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 
1) รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐาน การทำสัญญา และเอกสารต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี เพื่อให้การตรวจสอบดำเนินไปอย่างถูกต้องและได้ผลตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง 
2) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพย์สินรวมทั้งการบริหารด้านอื่นๆ ของส่วนราชการ เพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด 
3) จัดทำรายงานการตรวจสอบรายเดือน เพื่อเสนอข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการดำเนินงาน 
2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
3. ด้านการประสานงาน 
1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. ด้านการบริการ 
1) ฝึกอบรม ให้คำปรึกษา เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และตอบข้อซักถามและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
พร้อมทั้งช่วยแก้ปัญหาข้อขัดแย้งในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงาน ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 

วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
1) มีความรู้ ความสามารถ ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุ และทรัพย์สินรวมทั้งการบริหารด้านอื่นๆ ของส่วนราชการ 2) มีความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 3) มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
วิธีการประเมิน : 6.1 ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 คะแนนเต็ม 200 คะแนน (ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน) 6.2 ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ทดสอบโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) 

วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร
เกณฑ์การประเมิน : สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ก่อน โดยผู้ได้รับคะแนนรวมการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จะเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ต่อไป ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินฯแต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=27057ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy