Social :

ประกาศจาก...สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ (คนพิการ) ( 28 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2562 )

16 พ.ค. 62 19:05
ประกาศจาก...สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ (คนพิการ) ( 28 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2562 )

ประกาศจาก...สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ (คนพิการ) ( 28 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2562 )

ประกาศรับสมัคร

16 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประสงค์จะรับสมัครบุคคล(พิการ)เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : พนักงานบริการ (คนพิการ)
อัตราเงินเดือน : 10,430-11,280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช. ม.3 หรือ ม.6
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา 
เป็นผู้พิการทางการได้ยิน หรือสื่อความหมาย หรือทางการเคลื่อนไหว หรือทางร่างกาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. การดูแล บำรุงรักษาและใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ภายในสำนักงาน
2. ส่งหนังสือทั้งในและนอกสำนักงาน 
3. ดูแลความเรียบร้อยในสำนักงานให้มีสภาพใช้งานเป็นปกติ 
4. ปฏิบัติงานอื่นใดซึ่งมิใช่งานที่เกี่ยวกับงานหนังสือ หรืองานวิชาชีพ 
5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบมาย 

วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
วิธีการประเมิน : การสอบสัมภาษณ์ 

วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนในการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนสัมภาษณ์สูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=27056ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy