menu เทคนิคการปลูกถั่วลิสง แบบลดสารเคมี ให้ได้ผลผลิตที่ดี
date 29 พ.ค. 62 11:05    หมวด: เกษตรน่ารู้
facebook twitter google plus


เทคนิคการปลูกถั่วลิสง แบบลดสารเคมี ให้ได้ผลผลิตที่ดี

เทคนิคการปลูกถั่วลิสง 
แบบลดสารเคมี ให้ได้ผลผลิตที่ดี

นางวนิดา  มะลิใหม่  เกษตรกรไร่นาสวนผสม ตำบลโคกกรวด  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา ที่ประสบความสำเร็จในการ ปลูก ถั่วลิสง    ต่อโรคและแมลง  ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน  จังหวัดนครราชสีมา  ช่วงรายการ  Famer  Info   ทางด่วนข้อมูลการเกษตร  เรื่อง การปลูกถั่วลิสงลดสารเคมี   ได้ผลผลิตดี


การเตรียมดิน  :   ไถดะกลบให้ดินลึกประมาณ  10-15  เซนติเมคร  และตากดินทิ้งไว้  7-10  วัน เพื่อกำจัดเชื้อรา  กำจัดวัชพืช  ควรปรับสภาพดินให้มีความเป็นกรดเป็นด่าง ใส่ปุ๋ยคอก  อัตรา  1.5-2.0  ตัน/ไร่  ใส่ปุ๋ยรองพื้น  สูตร  15-15-15  หรือ  25-7-7  อัตรา  30-50  กก./ไร่  แล้วไถแปรขวางรอยเดิม

การปลูก  :   คัดเมล็ดพันธุ์ที่ใหม่โดยการทดสอบความงอกก่อนปลูก  ระยะห่างระหว่างแถว  10  เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างต้น  15  เซนติเมตร ปลูกหลุมละ  1-2  เมล็ด จำนวนต้นต่อไร่ประมาณ  8,000 -9,000  ต้น  จะใช้เมล็ดประมาณ  2-3  กิโลกรัมต่อไร่


การใส่ปุ๋ย :
ใส่ในช่วงพร้อมกับการปลูก หรือหลังงอกไม่เกิน  15-20  วัน  ใช้ปุ๋ยสูตร  12-24-12  หรือสูตร  15-15-15  อัตรา  25-50  กิโลกรัม/ไร่  หากดินขาดแคลเซียมควรใส่ในช่วงออกดอกแรกหรือถั่วลิสง มีอายุ  30  วัน จะช่วยทำให้ฝักและเมล็ดพันธุ์สมบูรณ์ 

การให้น้ำ : ให้น้ำทุกๆ  10-15  วันอย่าให้ถั่วลิสงขาดน้ำในระยะออกดอก (30-40 วันหลังงอก) อย่าปล่อยให้ถั่วขาดน้ำจนแสดง อาการใบเหี่ยว การให้น้ำปริมาณน้อยแต่บ่อยครั้งจะทำให้ผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดถั่วลิสงเมล็ดโตดีกว่าการให้น้ำครั้งละมากๆ แต่น้อยครั้ง


โรคและแมลง 
การระบาดของแมลงเสี้ยนดินทำให้เมล็ดถั่วลิสงที่เก็บเกี่ยวได้มีตำหนิขายไม่ได้ราคา  ผลผลิตต่อไร่ลดลงสามารถป้องกันการระบาดได้โดยการหมั่นตรวจแปลงอยู่เสมอ เมื่อพบว่าเริ่มมีแมลงเสี้ยนดินให้ใช้สารคาร์โบฟูแรนโรยข้างแถว  แต่ละครั้งห่างกัน  7  วัน 

การเก็บเกี่ยว : ถัวลิสงจะเก็บเกี่ยวได้ เมื่ออายุประมาณ  100-120  วัน ในช่วงอากาศหนาวเย็นอายุการเก็บเกี่ยวอาจจะยืดออกไปอีก  หลังเก็บเกี่ยวแล้วควรรีบส่งโรงงานหรือจำหน่ายโดยเร็ว 

ข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.rakbankerd.com/


โพสต์โดยสมาชิก : POK@
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow