Social :

เทคนิคการปลูกถั่วลิสง แบบลดสารเคมี ให้ได้ผลผลิตที่ดี

29 พ.ค. 62 11:05
เทคนิคการปลูกถั่วลิสง แบบลดสารเคมี ให้ได้ผลผลิตที่ดี

เทคนิคการปลูกถั่วลิสง แบบลดสารเคมี ให้ได้ผลผลิตที่ดี

เทคนิคการปลูกถั่วลิสง 
แบบลดสารเคมี ให้ได้ผลผลิตที่ดี

นางวนิดา  มะลิใหม่  เกษตรกรไร่นาสวนผสม ตำบลโคกกรวด  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา ที่ประสบความสำเร็จในการ ปลูก ถั่วลิสง    ต่อโรคและแมลง  ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน  จังหวัดนครราชสีมา  ช่วงรายการ  Famer  Info   ทางด่วนข้อมูลการเกษตร  เรื่อง การปลูกถั่วลิสงลดสารเคมี   ได้ผลผลิตดี


การเตรียมดิน  :   ไถดะกลบให้ดินลึกประมาณ  10-15  เซนติเมคร  และตากดินทิ้งไว้  7-10  วัน เพื่อกำจัดเชื้อรา  กำจัดวัชพืช  ควรปรับสภาพดินให้มีความเป็นกรดเป็นด่าง ใส่ปุ๋ยคอก  อัตรา  1.5-2.0  ตัน/ไร่  ใส่ปุ๋ยรองพื้น  สูตร  15-15-15  หรือ  25-7-7  อัตรา  30-50  กก./ไร่  แล้วไถแปรขวางรอยเดิม

การปลูก  :   คัดเมล็ดพันธุ์ที่ใหม่โดยการทดสอบความงอกก่อนปลูก  ระยะห่างระหว่างแถว  10  เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างต้น  15  เซนติเมตร ปลูกหลุมละ  1-2  เมล็ด จำนวนต้นต่อไร่ประมาณ  8,000 -9,000  ต้น  จะใช้เมล็ดประมาณ  2-3  กิโลกรัมต่อไร่


การใส่ปุ๋ย :
ใส่ในช่วงพร้อมกับการปลูก หรือหลังงอกไม่เกิน  15-20  วัน  ใช้ปุ๋ยสูตร  12-24-12  หรือสูตร  15-15-15  อัตรา  25-50  กิโลกรัม/ไร่  หากดินขาดแคลเซียมควรใส่ในช่วงออกดอกแรกหรือถั่วลิสง มีอายุ  30  วัน จะช่วยทำให้ฝักและเมล็ดพันธุ์สมบูรณ์ 

การให้น้ำ : ให้น้ำทุกๆ  10-15  วันอย่าให้ถั่วลิสงขาดน้ำในระยะออกดอก (30-40 วันหลังงอก) อย่าปล่อยให้ถั่วขาดน้ำจนแสดง อาการใบเหี่ยว การให้น้ำปริมาณน้อยแต่บ่อยครั้งจะทำให้ผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดถั่วลิสงเมล็ดโตดีกว่าการให้น้ำครั้งละมากๆ แต่น้อยครั้ง


โรคและแมลง 
การระบาดของแมลงเสี้ยนดินทำให้เมล็ดถั่วลิสงที่เก็บเกี่ยวได้มีตำหนิขายไม่ได้ราคา  ผลผลิตต่อไร่ลดลงสามารถป้องกันการระบาดได้โดยการหมั่นตรวจแปลงอยู่เสมอ เมื่อพบว่าเริ่มมีแมลงเสี้ยนดินให้ใช้สารคาร์โบฟูแรนโรยข้างแถว  แต่ละครั้งห่างกัน  7  วัน 

การเก็บเกี่ยว : ถัวลิสงจะเก็บเกี่ยวได้ เมื่ออายุประมาณ  100-120  วัน ในช่วงอากาศหนาวเย็นอายุการเก็บเกี่ยวอาจจะยืดออกไปอีก  หลังเก็บเกี่ยวแล้วควรรีบส่งโรงงานหรือจำหน่ายโดยเร็ว 

ข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.rakbankerd.com/

โพสต์โดย : POK@