Social :

สูตรปุ๋ยหมัก เพื่อบำรุงกุยช่าย ให้เจริญเติบโต ได้ใบสวย กรอบอร่อย

30 พ.ค. 62 12:05
สูตรปุ๋ยหมัก เพื่อบำรุงกุยช่าย ให้เจริญเติบโต ได้ใบสวย กรอบอร่อย

สูตรปุ๋ยหมัก เพื่อบำรุงกุยช่าย ให้เจริญเติบโต ได้ใบสวย กรอบอร่อย

สูตรปุ๋ยหมัก เพื่อบำรุงกุยช่าย  
ให้เจริญเติบโต  ได้ใบสวย กรอบอร่อย

นายแผนผา  คงนาวัง   ปราชญ์เกษตรบ้านนาแก  ม.7  ต.นาหนองทุ่ม  อ.แก้งคร้อ  จ.ชัยภูมิ  ผู้ดูแลศูนย์บุญนิยมสิกขาหินผาฟ้าน้ำหรือชุมชนหินผาฟ้าน้ำ พื้นที่ศูนย์ทั้งหมด  30  ไร่  66  ตารางวา  มีการจัดแบ่งพื้นที่เป็นเขตสังฆสถาน  เขตที่อยู่อาศัย โรงเรียน และกสิกรรมไร้สารพิษ  ทำการเกษตรอินทรีย์ครบวงจร แนะนำ วิธีการปลูกกุยช่าย   หรือเรียกเป็นภาษาท้องถิ่นคือ    ผักแป้น   ดังนี้


1.ให้เริ่มจากการถากหญ้า  เทปุ๋ยหมัก  1  กิโลกรัมผสมกับหน้าดินเกลี่ยให้เป็นรูปแปลง  ขนาดแปลง  1x6  เมตร  รดราดด้วยน้ำหมักชีวภาพคลุมด้วยฟางแล้วทิ้งไว้  7  วัน ถ้าดินมีปัญหา  ให้ทำการขุดรองก้นแปลงด้วยใบไม้ หรือหญ้าที่ถางออก รดด้วยน้ำหมักชีวภาพอัตราส่วนน้ำหมัก  1  ส่วนต่อน้ำ  100  ส่วน ทำการกลบฟางใบไม้ใบหญ้าด้วยดินที่ทำการขุดออก  และผสมปุ๋ยหมักชีวภาพ  กับหน้าดินแปลง  คลุมแปลงไว้อีก  7  วันขึ้นไป

2.หลังเตรียมดินให้นำกุยช่ายมาปลูก โดยการแหวกฟางปักหัวกุยช่ายลงปลูก ลักษณะหัวกุยช่ายจะคล้ายกับต้นหอมเพราะเป็นพืชตระกูลเดียวกัน

3.การปลูกใช้ระยะเวลา  20-25  วัน  ก็สามารถตัดใบ  เพื่อประกอบอาหารหรือจำหน่ายได้แล้วช่วงระยะเวลาปลูกให้ทำการรดน้ำทุกเช้า  และให้แดดส่องถึง  ผลผลิตจะออกดีมาก


ให้บำรุงด้วยการฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพ  15 
วันต่อ  1  ครั้ง  ในอายุการเก็บผลผลิต  และนำปุ๋ยหมักมาบำรุงรอบๆแปลงปลูก  1  กิโลกรัมต่อ  1  แปลง  โรยให้ทั่วพื้นที่รอบแปลง  และหมั่นสำรวจแปลงตรวจและเก็บหญ้าเกลี่ยพื้นที่ให้โล่งไม่ให้น้ำขัง เพราะจะทำให้ผักเน่าเสียหายไม่เจริญเติบโต  เมื่อกุยช่ายอายุได้  20-25  วัน  สามารถเริ่มตัดผลผลิตได้  หลังจากนั้นทุก  7-10  วัน  กุยช่ายจะแตกยอดใหม่ออกมาเรื่อยๆ สามารถเก็บผลผลิตได้ตลอดปี  ราคาจำหน่ายกิโลกรัมละ  25-30  บาท

1.ถั่วเหลืองป่นหรือนมสด  จำนวน  1  กิโลกรัม
2.น้ำตาลทรายแดง  จำนวน  1  กิโลกรัม
3.น้ำ  จำนวน  1  ลิตร

วิธีการทำ
นำถั่วเหลืองไปแช่น้ำ  1  คืน  แล้วนำไปบด นำส่วนผสมทั้งหมดผสมให้เข้ากันหมักไว้  15  วัน  นำไปใช้ในอัตราส่วน  1:50  หรือ  1:100  ใช้ฉีดพ่นพืชผักผลไม้จะช่วยบำรุงการเจริญเติบโต  ใบจะสวยงาม  รสชาติผักจะกรอบอร่อย
ข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.rakbankerd.com/

โพสต์โดย : POK@