menu รัฐบาลมอบหมายองค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมสนับสนุนให้ประชาชนปลูกไม้เศรษฐกิจประจำปีงบประมาณ 2562
date 05 มิ.ย. 62 11:06    หมวด: เกษตรน่ารู้
facebook twitter google plus


รัฐบาลมอบหมายองค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้  ร่วมสนับสนุนให้ประชาชนปลูกไม้เศรษฐกิจประจำปีงบประมาณ 2562

รัฐบาลมอบหมายองค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้  
ร่วมสนับสนุนให้ประชาชนปลูกไม้เศรษฐกิจ
ประจำปีงบประมาณ 2562

รัฐบาลได้มอบหมายให้ องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้   ดำเนินการสนับสนุน  และส่งเสริมให้ประชาชนปลูก ไม้เศรษฐกิจ    ในที่ดินในกรรมสิทธิ์  โดยกำหนดปีละ  25,000  ไร่  **ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด**  

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
1. บุคคล (บรรลุนิติภาวะ) หรือนิติบุคคล
2. ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
3. ต้องเป็นเจ้าของที่ดิน  หรือผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินอย่างถูกต้องตามที่กฏหมายกำหนด

เอกสารที่ต้องใช้
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. เอกสาร  หรือหลักฐานกรรมสิทธิ์ที่ดิน

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
อ.อ.ป.  สนับสนุนค่าใช้จ่าย  โดยกำหนดแบ่งจ่าย  3  ปี  **ตามหลักเกณฑ์**

ประเภทที่ดินกรรมสิทธิ์ที่สามารถเข้าร่วมได้  คือ
โฉนดที่ดิน  ,โฉนดตราจอง  ,นส3  ,นส3.ก  ,น.ค.3  ,กสน.5  ,ส.ป.ก.4-01  ,สปกฬ/สร.5ก  ,สทก.1ข  ,ป.ส.31  และที่ดินราชพัสดุ

สำหรับประเภทไม้ที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายจะมีดังนี้
ประเภทไม้โตช้า   
ปีที่1  3,900  บาท/ไร่
ปีที่2  1,020  บาท/ไร่
ปีที่3  1,020  บาท/ไร่
ชนิดไม้  :  สัก  ,ยางนา  ,พะยูง  ,ตะเคียน  ฯลฯ
หมายเหตุ  :  มีอายุรอบตัดฟัน  มากกว่า  10  ปี

กรณีปลูกเป็นแปลง  :  ไม่น้อยกว่า  100  ต้น/ไร่
กรณีปลูกรูปแบบอื่น  :  100  ต้น  =  1  ไร่(มีเงื่อนไข)

ประเภทไม้โตเร็ว
ปีที่1  2,500  บาท/ไร่
ปีที่2  500  บาท/ไร่
ปีที่3  500  บาท/ไร่

ชนิดไม้  :  ยูคาลิปตัส  กระถินเทพา สะเดาเทียม  ฯลฯ
หมายเหตุ  :  มีอายุรอบตัดฟัน  ไม่เกิน  10  ปี
กรณีปลูกเป็นแปลง  :   ไม่น้อยกว่า  267  ต้น/ไร่
กรณีปลูกรูปแบบอื่น  :   267  ต้น  =  1  ไร่(มีเงื่อนไข)

**อ.อ.ป.  จะพิจารณาตามความเหมาะสมของพื้นที่**โพสต์โดยสมาชิก : POK@
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow