menu ประกาศจาก...จังหว้ดอ่างทอง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล ( 20 มิถุนายน - 26 มิถุนายน 2562 )
date 10 มิ.ย. 62 07:06    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


ประกาศจาก...จังหว้ดอ่างทอง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล  ( 20 มิถุนายน - 26 มิถุนายน 2562 )

ประกาศรับสมัคร

7 มิถุนายน 2562

รายละเอียด

จังหว้ดอ่างทอง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : พนักงานทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑) ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางสังคมศาสตร์ทุกสาขาวิชา 
๒) มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานในการปฏิบัติงานได้ (โปรแกรม Microsoft word, Excel, Power Point และการใช้ Internet) 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง 
1) มีความรู้ ความสามารถในการให้คําแนะนํา ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
2) มีความสามารถในการประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
3) มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(๒) การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอื่น การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุ้มครองระบบคุณธรรมของจังหวัด 
(๓) งานการบริหารทรัพยากรบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด 
(๔) งานการให้คำปรึกษาแนะนำ เสนอความเห็น แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด 
(๕) งานการพัฒนาระบบราชการ ด้านตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย งานประสานงานสำนักงาน ก.พ. และ สำนักงาน ก.พ.ร. 
(๖) งานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน โครงการต่างๆ ของส่วนราชการและหน่วยงานอื่นๆ ของจังหวัด 
(๗) งานการช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ บันทึกข้อมูล และบริหารงานทั่วไปของกลุ่มงาน 
(๘) ติดต่อ และประสานงานกับหน่วยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ 
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
1) ด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล 2) ด้านความเข้าใจภาษาและด้านการใช้ภาษา 3) ความรู้ด้านข่าวสารและสถานการณ์ที่สำคัญใoปัจจุบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
วิธีการประเมิน : 

ตามเอกสาร ทักษะ

ตามเอกสาร สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลำดับที่ จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน จะพิจารณาจากลำดับในการสมัครสอบของผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=27162ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com


โพสต์โดยสมาชิก : monnyboy
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow