menu ประกาศจาก...กรมการท่องเที่ยว เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว ( บัดนี้ - 27 มิถุนายน 2562 )
date 11 มิ.ย. 62 06:06    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


ประกาศจาก...กรมการท่องเที่ยว เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว  ( บัดนี้ - 27 มิถุนายน 2562 )

ประกาศรับสมัคร

10 มิถุนายน 2562

รายละเอียด

กรมการท่องเที่ยว
154 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ 
ชื่อตำแหน่ง : นักพัฒนาการท่องเที่ยว
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1)ด้านปฏิบัติการ 
(1) รวบรวม ประมวล จัดทำข้อมูลสถิติทางวิชาการเบื้องต้น วิเคราะห์ เพื่อประกอบการวางแผน โครงการ หรือแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว การกำหนดมาตรฐานการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย 
(2) สำรวจ รวบรวม ศึกษา สรุปจัดทำรายงาน รวมทั้งประมวล และวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการ วิจัย จัดทำฐานข้อมูล เพื่อวางแผน จัดทำหลักเกณฑ์ มาตรฐานการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว 
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการส่งเสริมสนับสนุน 
ธุรกิจการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย 
(3) รวบรวม จัดเก็บข้อมูล สถิติเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ จัดทำคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการและสื่อ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานพัฒนา 
การท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจ 
นำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย 
(4) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการท่องเที่ยว 
เพื่อประกอบการวางแผนด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย 
(5) ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการ ในการอนุมัติ อนุญาตด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมติดตามประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรม และสรุป การศึกษา การวิเคราะห์ วิจัย รวมทั้งร่วมส่งเสริม สนับสนุน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว 
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และธุรกิจการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย 
2) ด้านการวางแผน 
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 

3)ด้านการประสานงาน 
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
4)ด้านบริการ 
(1) ให้คำแนะนำและให้บริการทางวิชาการเบื้องต้นแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก และประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย 
(2) ให้บริการข้อมูล เอกสาร สื่อ ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย 
(3) อำนวยความสะดวกด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อการพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจ 
การถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย 
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
ตามเอกสาร 
วิธีการประเมิน : 1. สอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 

ตามเอกสาร ทักษะ
ตามเอกสาร
วิธีการประเมิน : 2. สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60

ตามเอกสาร สมรรถนะ
ตามเอกสาร
วิธีการประเมิน :
เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่จะต้องได้คะแนนในการประเมิน แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ 2. 2 ผู้ที่จะได้รับการจัดจ้างต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนการประเมินรวมสูงสุด โดยเรียงลำดับคะแนนลงมาตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในกรณีได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้สอบได้คะแนนประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และถ้าได้คะแนนประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า และจะประกาศผลให้ทราบ 3. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับที่สอบได้

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=27168ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com


โพสต์โดยสมาชิก : monnyboy
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow