menu พ.ร.บ. ป่าชุมชน ก้าวแรกของการแก้ไขปัญหา ระหว่าง "คนกับป่า" เริ่มประกาศใช้แล้ว
date 11 มิ.ย. 62 11:06    หมวด: เกษตรน่ารู้
facebook twitter google plus


พ.ร.บ. ป่าชุมชน ก้าวแรกของการแก้ไขปัญหา ระหว่าง "คนกับป่า" เริ่มประกาศใช้แล้ว

พ.ร.บ. ป่าชุมชน ก้าวแรกของการแก้ไขปัญหา
ระหว่าง "คนกับป่า" เริ่มประกาศใช้แล้ว  

ป่าชุมชน   คือ  บริเวณที่ให้ชาวบ้าน  มารวมตัวกัน  ตั้งแต่  50  คนขึ้นไป  เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชน  โดยมีข้อตกลงร่วมกันระหว่างภาครัฐและชาวบ้าน  ที่เน้น การส่งเสริมและอนุรักษ์ป่าสมดุล   ภายใต้ข้อตกลงที่ว่าคนกับป่าจะอยู่อย่างไร  เพราะนอกจากกฎหมายป่าชุมชนจะถูกปลดล็อคแล้วยังปลดล็อคกฎหมายไม้มีค่า  ที่จากอดีตเคยเป็นปัญหากับคำว่า  ไม้มีค่าตัดได้  หากไม่ได้สัมปทานในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต

ต่อไปนี้  ชาวบ้านในเขตป่าชุมชนจะสามารถตั้งคณะกรรมการดูแลป่าชุมชนด้านต่างๆ  โดยได้รับการรับรองทางกฎหมายเป็นนิติบุคคล  รายได้ที่ได้จากป่าชุมชนก็คือรายได้ของชุมชนเอง  ชาวบ้านสามารถปลูกไม้มีค่าและใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างเต็มที่  นอกจากนี้  กฎหมายยังสนับสนุนให้เอกชนที่บริจาคให้ป่าชุมชน  ได้รับการลดหย่อนภาษี  พร้อมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการ  หันมาสนับสนุนป่าชุมชนและร่วมอนุรักษ์ป่าชุมชนมากยิ่งขึ้น


สำหรับสาระสำคัญของ   พ.ร.บ.ป่าชุมชน   กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน  คณะกรรมการป่าชุมชนระดับจังหวัด  ลงไประดับพื้นที่ชุมชน  ที่เรียกว่าคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน  ทั้งนี้  การจัดตั้งป่าชุมชน  กฎหมายได้ระบุไว้ว่า  การกำหนดขนาดของพื้นที่  และสัดส่วนการใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่ป่าชุมชนให้คำนึงถึงสภาพภูมิประเทศ  ขนาดของชุมชน  และศักยภาพของชุมชนที่มีความสามารถในการจัดการป่าชุมชนด้วยโดยให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด


กฎหมายฉบับนี้  มีเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้ร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  จัดการ  บำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้  สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนในรูปแบบของป่าชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการป่าชุมชนและได้ประโยชน์จากป่าชุมชน  อันจะส่งผลให้ชุมชนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
และยั่งยืน การอนุรักษ์   คนกับป่า  ให้อยู่ร่วมกันนั้น  เป็นการทำ  1  อย่าง  ได้ประโยชน์ถึง 3 อย่าง คือ

-ได้ความมั่นคงทางทรัพยากร  ทำให้ประเทศมีทรัพยากรป่าไม้สมบูรณ์
-ได้ความมั่งคั่งจากเศรษฐกิจเขียว  ที่ให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากป่าและไม้มีค่า
-ได้ความยั่งยืนในการอนุรักษ์ธรรมชาติที่เคยถูกทำลาย  ระบบนิเวศต่างๆ  จะได้รับการดูแล  และฟื้นฟูให้เกิดความสมดุลมากขึ้น

ทั้งนี้  นโยบายทวงคืนผืนป่าที่รัฐบาลได้ดำเนินงานทั้งปราบปรามการบุกรุก  และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟู  สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าได้กว่า  300,000  ไร่


ข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.chiangmainews.co.th/


โพสต์โดยสมาชิก : POK@
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow