Social :

ประกาศจาก...เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-25 มิถุนายน 2562

12 มิ.ย. 62 07:06
ประกาศจาก...เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-25 มิถุนายน 2562

ประกาศจาก...เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-25 มิถุนายน 2562

เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-25 มิถุนายน 2562เทศบาลนครภูเก็ต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง เพื่อทดแทนตำแหน่งว่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) จำนวน ๕๐ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ พนักงานจ้างตามภารกิจ (ปฏิบัติงานที่เป็นการส่งเสริม หรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานเทศบาล) ตามรายละเอียดตำแหน่ง ดังนี้ ๑. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑๐ อัตรา ๒. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง (ทักษะ) จำนวน ๑ อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป (ลักษ ณะงานเป็นการใช้แรงกายซึ่งไม่ต้องใช้ความรู้ หรือทักษะเฉพาะด้าน ในการปฏิบัติงานตามลักษณะของงาน) ๑. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ จำนวน ๕ อัตรา ๒. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน ๓๔ อัตราด้วยเทศบาลนครภูเก็ตมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง เพื่อทดแทนตำแหน่งว่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร จำนวน ๕๐ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ปฏิบัติงานที่เป็นการส่งเสริม หรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานเทศบาล) ตามรายละเอียดตำแหน่ง ดังนี้

๑. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑๐ อัตรา

๒. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง (ทักษะ) จำนวน ๑ อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป (ลักษณะงานเป็นการใช้แรงกายซึ่งไม่ต้องใช้ความรู้ หรือทักษะเฉพาะด้าน ในการปฏิบัติงานตามลักษณะของงาน)

๑. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ จำนวน ๕ อัตรา

๒. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน ๓๔ อัตรา


********************************************************

http://www.phuketcity.go.th/news/detail/3602/data.html

ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:perdsorbtoday.com

โพสต์โดย : monnyboy