Social :

สูตรปุ๋ยหมักจากสับปะรด เพื่อบำรุงดิน ให้ปลูกพืชได้ผลผลิตดี

12 มิ.ย. 62 11:06
สูตรปุ๋ยหมักจากสับปะรด เพื่อบำรุงดิน ให้ปลูกพืชได้ผลผลิตดี

สูตรปุ๋ยหมักจากสับปะรด เพื่อบำรุงดิน ให้ปลูกพืชได้ผลผลิตดี

สูตรปุ๋ยหมักจากสับปะรด 
เพื่อบำรุงดิน ให้ปลูกพืชได้ผลผลิตดี

นายเจริญ  หอยสังข์   เกษตรกรตำบลช้างซ้าย  อำเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ประสบความสำเร็จในการทำสวนผสม  โดยใช้วิธีทางชีวภาพแก้ปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ จนสามารถสร้างรายได้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี  จากผลผลิตพืชหลายชนิด  นายเจริญ   ได้ให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่  Farmer  info.  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เมื่อครั้งลงพื้นที่ ว่า เดิมทีใช้ปุ๋ยเคมีในการเพาะปลูกเป็นจำนวนมากเนื่องจากลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินปนทราย  ซึ่งเป็นดินแน่นทึบ อัดตัวแน่น  รากของต้นไม้ชอนไชหาอาหารได้ยาก ขาดอินทรียวัตถุ  ธาตุโพแทสเซียมและฟอสฟอรัส  ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช  โดยหลังจากใช้ปุ๋ยเคมีเป็นระยะเวลานาน  สภาพดินก็เสื่อมโทรมจุลินทรีย์ในดินยิ่งลดลง  ดินก็ยิ่งเป็นกรดมากขึ้น อีกทั้งปุ๋ยเคมีที่มีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  จึงเริ่มหันมาใช้น้ำหมักชีวภาพทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี  สำหรับขั้นตอนการทำน้ำหมักสับปะรดนั้นมีดังนี้


1.   สับปะรด   100  กิโลกรัม
2.  กากน้ำตาล  20  กิโลกรัม
3.  พด.2  จำนวน  2  ซอง
4.  น้ำสะอาด  50  ลิตร

วิธีการทำ
ฝานสับปะรดให้เป็นชิ้นเล็กๆ  คลุกเคล้ากับกากน้ำตาล  และพด.2  เทใส่ถังหมัก  เติมน้ำตามลงไปคนให้เข้ากัน  ปิดฝาให้สนิท  หมักทิ้งไว้  1  เดือน  หรือเมื่อมีกลิ่นหอมก็สามารถนำมาใช้กับพืชชนิดต่างๆ  ได้

วิธีการใช้
น้ำหมักสับปะรด  200  ซีซี  ผสมกับน้ำสะอาด  15-20  ลิตร  ฉีดพ่นพืชผัก ทุกๆ  3-7  วัน

**  สูตรน้ำหมักสับปะรด สูตรนี้  ช่วยทำให้ดินโปร่ง  ร่วนซุย  อุ้มน้ำได้ดี บำรุงต้น  บำรุงใบ  ช่วยให้พืชผักออกใบ  เพิ่มคุณภาพของผลผลิตให้มากขึ้น รวมทั้งการทำน้ำหมักชีวภาพใช้เองสามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต  สร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกร







ข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.rakbankerd.com/

โพสต์โดย : POK@