menu ประกาศจาก...กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ( บัดนี้ - 24 กรกฎาคม 2562 )
date 10 ก.ค. 62 19:07    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


ประกาศจาก...กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ( บัดนี้ - 24 กรกฎาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร

10 กรกฏาคม 2562

รายละเอียด

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ 
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ต้องเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการเลขานุการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ด้านการปฏิบัติการ 
(1) รับชำระเงินรายได้แผ่นดินโดยการออกใบเสร็จรับเงิน และปิดบัญชีประจำวัน 
(2) บันทึกในระบบรับและนำส่งรายได้ ในระบบ GFMIS 
(3) บันทึกนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืนในระบบ Back office ของหน่วยงาน และ 
ระบบ GFMIS 
(4) จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน จัดเรียงใบเสร็จรับเงินนำส่งเข้าเล่ม 
2. ด้านการบริการ 
(1) ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงิน แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป ถ่ายทอดความรู้ ความชำนาญแก่ผู้ที่สนใจ 
(2) ประสานงานภายในกลุ่มงานและหน่วยงานราชการ เอกชน ประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี 
3.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับที่แนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับที่แนบ

ตามเอกสาร ทักษะ
รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับที่แนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับที่แนบ

ตามเอกสาร สมรรถนะ
รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับที่แนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับที่แนบ
เกณฑ์การประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับที่แนบ

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=27358


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com


โพสต์โดยสมาชิก : monnyboy
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow