Social :

ประกาศจาก...มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์(ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์) ( บัดนี้ - 16 สิงหาคม 2562 )

18 ก.ค. 62 12:07
ประกาศจาก...มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์(ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์) ( บัดนี้ - 16 สิงหาคม 2562 )

ประกาศจาก...มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์(ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์) ( บัดนี้ - 16 สิงหาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร

17 กรกฏาคม 2562

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์)
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 

3. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ มีความละเอียดรอบคอบ มีจิตบริการ และอดทนต่อภาวะกดดันในการทำงานได้ดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.
ปฏิบัติงานด้านเขียน และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามความต้องการของหน่วยงาน 

2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน 

3. ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรหรือผู้สอนในการให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือ การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบให้แก่บุคลากรและ นักศึกษาทันตแพทย์ 

4. ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบ และโปรแกรมภายในหน่วยงาน 

5. รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ประกอบการพัฒนาระบบของหน่วยงาน

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=27380ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy