menu ประกาศจาก...กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) ( 24 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2562 )
date 20 ก.ค. 62 07:07    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus
ประกาศจาก...กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป)  ( 24 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร

17 กรกฏาคม 2562

รายละเอียด

กรมส่งเสริมการเกษตร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป)
อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 200 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ดังนี้ 
ตามเอกสาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ตามเอกสาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางพฤกษศาสตร์ ทางชีววิทยา 
หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
ตามเอกสาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
ตามเอกสาร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
ตามเอกสาร สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ตามเอกสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
ตามเอกสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
ตามเอกสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
ตามเอกสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ตามเอกสาร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 
ตามเอกสาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร
ตามเอกสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
ตามเอกสาร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร
ทางโภชนวิทยา 
หรือทางโภชนศาสตร์ 
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานวิชาการส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และวิจัยทางด้านส่งเสริมการเกษตร เช่น การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการตลาด การพัฒนาระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและความรู้การเกษตร การจัดระบบเกษตรกรรมและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต การส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมเกษตร การส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มของเกษตรกร การพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และพัฒนาครอบครัวเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเกษตร การให้บริการวิชาการด้านการจัดการการผลิตในพื้นที่ ให้คำปรึกษา แนะนำและบริการข้อมูลด้านการเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่น 
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ 

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ 
ตามเอกสาร ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตพืช การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน การวางแผนส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร นวัตกรรมทางการเกษตร การสร้างมูลค่าเพิ่ม ข้อมูลสถานการณ์การผลิต และการตลาดสินค้าเกษตร 
ตามเอกสาร ความรู้เกี่ยวกับการจัดการผลผลิตในพื้นที่ การจัดระบบเกษตรกรรม การถนอมอาหารและแปรรูปผลผลิต การส่งเสริมธุรกิจเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร 
ตามเอกสาร ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตร วิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มและเครือข่ายของเกษตรกร และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร

ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร
เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=27378ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:perdsorbtoday.com


โพสต์โดยสมาชิก : monnyboy
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow