menu ประกาศจาก...สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ(ด้านเหมืองแร่) ( 15 สิงหาคม - 4 กันยายน 2562 )
date 10 ส.ค. 62 18:08    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus
ประกาศจาก...สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ(ด้านเหมืองแร่)  ( 15 สิงหาคม - 4 กันยายน 2562 )

ประกาศรับสมัคร

9 สิงหาคม 2562

รายละเอียด

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ(ด้านเหมืองแร่)
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ด้านการปฏิบัติการ 
(1)ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม และด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการวางแผนพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรม พัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม พัฒนาศักยภาพการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรม หรือให้ข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้สอดคล้องกับภาวการณ์เปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรมในปัจจุบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(2) ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการหรือกิจการด้านอุตสาหกรรม เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาในการส่งเสริม พัฒนาอุตสาหกรรม ตลอดจนดำเนินการประสานงาน เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ของงานตรงตามนโยบายของหน่วยงานที่กำหนดไว้ 
(3) รวบรวมข้อมูล จัดทำข้อมูล และประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับงานวิชาการทรัพยากรธรณี เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ทั้งในส่วนของการกำหนดพื้นที่ การสงวน การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณี หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(4) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยแร่ น้ำบาดาล เชื้อเพลิงธรรมชาติ การคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย 
2.ด้านการวางแผน 
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
3.ด้านการประสานงาน 
(1)ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
(2)ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
4.ด้านการบริการ 
ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน อบรมหรือเผยแพร่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านต่างๆ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพและสามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศและสากล 

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
1. ความรู้เกี่ยวกับธรณีวิทยาและการบริหารจัดการทรัพยากรแร่
2. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 และ พ.ศ.2560 
3. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไป และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร
เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=27501


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com


โพสต์โดยสมาชิก : monnyboy
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow