menu ประกาศจาก...จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สํานักงาน (ตรวจสอบภายใน) ( บัดนี้ - 18 สิงหาคม 2562 )
date 12 ส.ค. 62 09:08    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


ประกาศจาก...จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สํานักงาน (ตรวจสอบภายใน)  ( บัดนี้ - 18 สิงหาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร

8 สิงหาคม 2562

รายละเอียด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานมหาวิทยาลัย 
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สํานักงาน (ตรวจสอบภายใน)
อัตราเงินเดือน : 21,600 ตามเอกสาร 25,200 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาสาขาวิชาการบัญชี การบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
2. หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ด้านปฏิบัติการ 
1. ศึกษาและทําความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มาตรฐานการบัญชีสากล และมาตรฐานการตรวจสอบภายในสากล เพื่อให้การเข้าตรวจแต่ละหน่วยงานมีเกณฑ์ที่เหมือนกัน 
2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ 
ด้านงบประมาณ บัญชี การเงิน พัสดุ 
การดําเนินงานตามพันธกิจของหน่วยรับตรวจ เพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไป 
อย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด 
เป็นต้น
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสาร ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
ตามเอกสาร ประเมินความรู้เฉพาะตําแหน่ง 
ตามเอกสาร ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตําแหน่ง 
ตามเอกสาร ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหน่ง 
(ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป) 
ตามเอกสาร สัมภาษณ์ 
ทักษะ/สมรรถนะ : คะแนน TOEIC ไม่น¬อยกว่า 400 คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน) 
คะแนน CULIตามเอกสารTEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
คะแนน CUตามเอกสารTEP ไม่น¬อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน) 
คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน) 
คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน) 
คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน) 
คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน) 
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=27495ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com


โพสต์โดยสมาชิก : monnyboy
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow