menu ประกาศจาก...กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ( 15 สิงหาคม - 21 สิงหาคม 2562 )
date 13 ส.ค. 62 12:08    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


ประกาศจาก...กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ( 15 สิงหาคม - 21 สิงหาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร

8 สิงหาคม 2562

รายละเอียด

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำและการดำเนินการต่าง ๆ ในด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี รายงานฐานะทางการเงิน งบประมาณรายรับตามเอกสารรายจ่าย รวมถึงจัดทำเอกสาร การยืมเงินทดรองราชการ
เงินฎีกา และจัดทำใบสำคัญ หักล้างเงินยืม และปฏิบัติ หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ตามเอกสาร ความรู้เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

ตามเอกสาร ทักษะ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 ตามเอกสาร ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตามเอกสาร บุคลิกภาพ ความมีมนุษยสัมพันธ์ ตามเอกสาร ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=27486


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com


โพสต์โดยสมาชิก : monnyboy
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow