menu ประกาศจาก...มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ( บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2562 )
date 14 ส.ค. 62 12:08    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus
ประกาศจาก...มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์  ( บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร

14 สิงหาคม 2562

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
อัตราเงินเดือน : ตามคุณวุฒิ บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ตามเอกสาร ปวช.
ตามเอกสาร ม.ต้น และ ม.ปลาย
รายละเอียดวุฒิ : ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 อัตรา นั้น 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ตำแหน่งที่บรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ตำแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร : ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 

3. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร : ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครได้ที่งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 272 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เวลา 08.30ตามเอกสาร16.30 น. หรือสมัครงานออนไลน์ได้ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/EตามเอกสารRecruitment/index.php หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (สมัครงาน) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2201 5094 

4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร 
4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป 
4.2 สำเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร และสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) อย่างละ 1 ฉบับ 
4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ ตามเอกสาร ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส และใบรับรองการผ่านงาน กรณีมีประสบการณ์ 

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบ ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ หน้าห้องงานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือที่ http://science.mahidol.ac.th/th หรือที่ http://op.mahidol.ac.th/orpr/NewHrSite/Service/Job.html 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์) 

หน่วยงาน สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
1. ได้รับคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. ทุกสาขา 
2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 – ใบ สด.8) 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office และ Internet ได้ในระดับดี 
2. มีจิตบริการ (Service Mind) รักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี อดทน มีความละเอียดรอบคอบ มุ่งมั่น สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติเชิงบวกต่อการปฏิบัติงาน สามารถติดต่อประสานงานหรืออดทนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
3. มีความสามารถในการศึกษาและการจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการบริหารงานทั่วไป 
4. มีความขยัน แข็งแรง อดทน รับผิดชอบต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
5. เต็มใจเสียสละจะปฏิบัติงานเกินเวลาราชการในบางวัน โดยไม่คำนึงถึงผลตอบแทนใดใด 
6. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศิลธรรม จริยธรรมอันดี 
7. ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ควบคุมดูแล เก็บรวบรวม เคลื่อนย้าย เครื่องแก้ว อุปกรณ์ ภาชนะที่มีการปนเปื้อนเชื้อ และมูลฝอยติดเชื้อจากห้องปฏิบัติการที่เป็นสถานปฏิบัติการระดับ 2 ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของภาควิชาฯ 
2. ทำการกำจัดเชื้อที่ปนเปื้อนจากเครื่องแก้ว อุปกรณ์ ภาชนะ และมูลฝอยดังกล่าว โดยการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ (Autoclave) ก่อนที่จะนำไปทำความสะอาด หรือทิ้งตามความเหมาะสม ทั้งนี้การดำเนินงานต่างๆจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของภาควิชาฯ 
3. ตรวจสอบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของแต่ละห้องปฏิบัติการ โดยบันทึกรายงานส่งให้คณะกรรมการปลอดภัยทางชีวภาพของภาควิชาฯ เมื่อพบการจัดการทีไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของภาควิชาฯ 
4. เตรียมเครื่องแก้ว อุปกรณ์ และภาชนะให้ปลอดเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ (Autoclave) และอบแห้งเครื่องแก้ว อุปกรณ์ และภาชนะดังกล่าวด้วยเครื่องอบแห้ง (Hot air oven) เพื่อนำส่งให้แก่ห้องปฏิบัติการต่างๆในภาควิชาฯ 
5. ช่วยนักวิทยาศาสตร์ในการเตรียมปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการเรียน การสอน การฝึกอบรมที่ภาควิชาฯมีส่วนรับผิดชอบ 
6. จัดทำการเบิกของใช้งานในห้องล้างอุปกรณ์ 
7. เป็นผู้ดูแล (custodian) บันทึกการใช้งาน รายงานสภาพของเครื่อง และ การแจ้งซ่อมครุภํณฑ์ทั้งหมดในห้องล้างอุปกรณ์ของภาควิชาฯ รวมถึงเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ (Autoclave) 6 เครื่อง ของภาควิชาฯ 
8. เป็นผู้ทดสอบประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อของเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ (Autoclave) ๖ เครื่อง ของภาควิชาฯ ทุกเดือน พร้อมทั้งทำรายงานส่งให้คณะกรรมการปลอดภัยทางชีวภาพของภาควิชาฯ 
9. เป็นผู้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
10. ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ในห้องล้างอุปกรณ์ ให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของภาควิชาฯ 
11. รับการอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพที่จัดโดยภาควิชาฯ หรือคณะฯ ทุก 3 ปี 
12. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

อัตราเงินเดือน 
1. ตามคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เงินเดือน 8,690 บาท + ค่าครองชีพ 1,500 บาท 
2. ตามคุณวุฒิ ปวช. เงินเดือน 9,400 บาท + ค่าครองชีพ 1,500 บาท 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม) ตรวจสุขภาพประจำปี 
** ความก้าวหน้าในสายงาน มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

หลักเกณฑ์ในการสอบคัดเลือก พิจารณาจากใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร สอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสาร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสาร
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=27523


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:perdsorbtoday.com


โพสต์โดยสมาชิก : monnyboy
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow