menu กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร และม.เกษตรศาสตร์ จัดประชุมข้าวโพดและข้าวฟ่าง ครั้งที่ 39
date 15 ส.ค. 62 11:08    หมวด:
facebook twitter google plus
กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร และม.เกษตรศาสตร์ จัดประชุมข้าวโพดและข้าวฟ่าง ครั้งที่ 39

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร
และม.เกษตรศาสตร์ จัดประชุมข้าวโพดและข้าวฟ่าง ครั้งที่ 39

กรมส่งเสริมการเกษตร   ร่วมกับ    กรมวิชาการเกษตร   และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต ร์   เตรียมจัดประชุมวิชาการ  ข้าวโพดและข้าวฟ่าง ครั้งที่ 39  ระหว่าง  วันที่  27 – 29  สิงหาคม  2562  ณ  โรงแรมลพบุรี  อินน์  รีสอร์ท  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  มุ่งแลกเปลี่ยน  แบ่งปัน  สร้างองค์ความรู้ร่วมกัน  เพื่อพัฒนาการผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างให้มีคุณภาพ 

นายสำราญ  สาราบรรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร   กล่าวว่า   ข้าวโพด และ ข้าวฟ่าง   เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีความสำคัญในระดับความมั่นคงทางด้านอาหาร  ทำให้เกิดอุตสาหกรรมพื้นฐานต่อเนื่องอีกมากมาย  ซึ่งเป็นห่วงโซ่ของอุปสงค์และอุปทานด้านอาหาร  เช่น  อุตสาหกรรมอาหารสัตว์และอุตสาหกรรมอาหาร  ซึ่งผลผลิตมากกว่า  ร้อยละ  90  นำไปผลิตเป็นอาหารสัตว์  ทำรายได้ให้กับประเทศปีละหลายหมื่นล้านบาท


การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ  ครั้งที่  39   เป็นวาระที่กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นเจ้าภาพหลัก  โดยมีกรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพร่วม  ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันในแต่ละครั้ง  ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จะได้รับความรู้ผ่านการบรรยายพิเศษ เรื่องการพัฒนางานข้าวโพดและข้าวฟ่าง จากอดีตสู่อนาคตในมุมมองของข้าพเจ้า โดย นายอำพล เสนาณรงค์ อดีตองคมนตรี ในรัชกาลที่  9  การเสวนา เรื่องทิศทาง  และโอกาสของข้าวโพดและข้าวฟ่างสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์  และการเสวนาเรื่องหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด  ศัตรูร้ายชนิดใหม่ในข้าวโพดของประเทศไทย  รวมทั้งการนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง ผลงานวิจัยภาคบรรยาย  ภาคโปสเตอร์ การบรรยายพิเศษ การอภิปรายคณะ กิจกรรมการศึกษาดูงาน  และการจัดนิทรรศการ แลกเปลี่ยนความรู้  ความคิดเห็น  ประสบการณ์ เพิ่มพูนความรู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการผลิตข้าวโพดของนักวิชาการ  นักวิจัย  นักส่งเสริม  อาจารย์ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ทำงานด้านข้าวโพดและข้าวฟ่าง  ตลอดจนหาแนวทางในการพัฒนา  แก้ไขปัญหาการผลิตข้าวโพด  และข้าวฟ่างให้แก่เกษตรกร  เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ และการส่งออกต่อไปโดยสถานการณ์การผลิตในปี  2561/62  ที่ผ่านมา  ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทย  มีประมาณ  5  ล้านตัน  ขณะที่ความต้องการใช้มีมากถึง  8  ล้านตัน หรือประมาณ  0.69  ล้านตัน ต่อเดือน ทำให้ต้องนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านตามความตกลง เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)  สำหรับข้าวฟ่างนั้นพื้นที่ปลูกนับวันจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆ  ปัจจุบันพื้นที่ปลูกข้าวฟ่างของไทย มีประมาณ  110,000  ไร่ ผลผลิตรวม  37,000  ตัน  ผลผลิตเฉลี่ย  321  กิโลกรัมต่อไร่  ขณะที่ข้าวโพดฝักสดนั้นประเทศไทยเราสามารถส่งออกเป็นลำดับต้นๆ  ของโลก เช่น ข้าวโพดหวาน มีผลผลิตรวม 0.52 ล้านตัน ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 2,200 กก.ต่อไร่ และข้าวโพดฝักอ่อน มีผลผลิตรวม 0.25 ล้านตัน ผลผลิตเฉลี่ย 1,400 กก.ต่อไร่


ข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.technologychaoban.com


โพสต์โดยสมาชิก : POK@
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow