menu ในหลวง พระราชทานเครื่องราชฯ “จุลจอมเกล้า-เหรียญรัตนาภรณ์” องคมนตรี
date 16 ส.ค. 62 16:08    หมวด: ข่าวเด่น
facebook twitter google plus
ในหลวง พระราชทานเครื่องราชฯ “จุลจอมเกล้า-เหรียญรัตนาภรณ์” องคมนตรี

ในหลวง พระราชทานเครื่องราชฯ “จุลจอมเกล้า-เหรียญรัตนาภรณ์” องคมนตรี


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า – เหรียญรัตนาภรณ์ องคมนตรี
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ ดังนี้

 • ๑. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓
 • ๒. นายเกษม วัฒนชัย เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓
 • ๓. นายพลากร สุวรรณรัฐ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓
 • ๔. นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓
 • ๕. นายศุภชัย ภู่งาม เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษและเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓
 • ๖. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓
 • ๗. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓
 • ๘. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่
  ๑๐ ชั้นที่ ๓
 • ๙. นายจรัลธาดา กรรณสูต เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓
 • ๑๐. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓
 • ๑๑. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓
 • ๑๒. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓
 • ๑๓. นายอำพน กิตติอำพน เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓
 • ๑๔. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓
 • ๑๕. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบันโพสต์โดยสมาชิก : Ao
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow