Social :

สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ 10,000 อัตรา

24 ก.ค. 59 11:01
สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ 10,000 อัตรา

สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ 10,000 อัตรา

สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ 10,000 อัตรา

 

ก.แรงงาน ร่วมสานพลังสู่มิติใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ 10,000 อัตรา กับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ยืนยันเอกชนมั่นใจจ้างได้โดยมีกฎหมายรองรับ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ  

 


 

 

พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  เป็นประธานร่วมกับ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในงานประกาศความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม "สานพลังสู่มิติใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ 10,000 อัตรา" จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านคนพิการอีกกว่า 20 องค์กร ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์สนับสนุนให้เกิดการจ้างงานคนพิการในงานนี้กว่า 200 องค์กร


 

 


เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 59 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า งานในวันนี้เป็นไปตามแนวทางประชารัฐ และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ำของสังคม สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยการเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และรายได้ที่มั่นคงให้แก่ประชาชน ในส่วนของกระทรวงแรงงาน ถือเป็นนโยบายสำคัญในการเร่งรัดส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ มีการพัฒนาทักษะฝีมือ และได้รับการคุ้มครองดูแลการทำงาน ตลอดจนมีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจในศักดิ์ศรี รวมทั้งได้ให้ความสำคัญในการเชื่อมโยงบูรณาการความร่วมมือการดำเนินการดังกล่าวกับภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและคนพิการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ในปี 2559 นี้ กระทรวงแรงงาน จึงร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาแนวทางการจ้างงานคนพิการ และรูปแบบการส่งเสริมอาชีพที่สอดคล้องตรงกับความต้องการทั้งของคนพิการ นายจ้างหรือสถานประกอบการ ที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม และลดปัญหาข้อขัดข้องที่นายจ้างหรือสถานประกอบการไม่สามารถจ้างคนพิการได้ เนื่องจากที่ตั้งสถานประกอบการอยู่ห่างไกลจากถิ่นที่อยู่ของคนพิการ จึงทำให้คนพิการไม่สะดวกในการไปทำงาน แนวทางดังกล่าว ได้แก่ การจ้างคนพิการทำงานในองค์กรสาธารณประโยชน์และชุมชนที่เป็นถิ่นที่อยู่ของคนพิการเอง ทั้งนี้ ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าการจ้างงานและการส่งเสริมอาชีพในลักษณะนี้ จะทำให้คนพิการได้รับการจ้างงาน และส่งเสริมอาชีพ จำนวน 10,000 อัตรา

         

หม่อมหลวง ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างหรือสถานประกอบการ หน่วยงาน และภาคประชาสังคม ที่มาร่วมงาน จำนวน 500 คน ได้รับทราบแนวทางความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ดังกล่าว และเห็นประโยชน์ในการจ้างงานและส่งเสริมอาชีพคนพิการในรูปแบบใหม่นี้โดยตรงจากประสบการณ์ของคนพิการที่ได้รับการจ้างงาน รวมทั้งสถานประกอบการที่ได้จ้างคนพิการแล้ว เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจเข้ามาร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อน ขยายผลการจ้างงานและส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการให้กว้างขวางทั่วถึง ตามเจตนารมณ์ที่กำหนดไว้ต่อไป

 

ทั้งนี้ ในปี 2559 มีอัตรางานว่างสำหรับคนพิการ 50,000 อัตรา ซึ่งได้บรรจุเข้าทำงานแล้วประมาณ 30,000 อัตรา โดยปีนี้ตั้งเป้าบรรจุเพิ่ม 10,000 อัตรา ส่วนที่เหลืออีก 10,000 อัตรา จะดำเนินการต่อในปีถัดไป

 เรียบเรียงโดย topicza.com

โพสต์โดย : ครองแครง