Social :

เทคนิคการใช้ปุ๋ยหมัก เพื่อดูแลมะม่วง นอกฤดู

19 ส.ค. 62 10:08
เทคนิคการใช้ปุ๋ยหมัก เพื่อดูแลมะม่วง นอกฤดู

เทคนิคการใช้ปุ๋ยหมัก เพื่อดูแลมะม่วง นอกฤดู

เทคนิคการใช้ปุ๋ยหมัก 
เพื่อดูแลมะม่วง นอกฤดู

การผลิตมะม่วงนอกฤดู   ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เกษตรกรชาวสวนมะม่วงได้ใช้กันมากในยุคปัจจุบัน  เนื่องจากผลผลิตสามารถขายได้ในราคาสูงกว่ามะม่วงในฤดูกาลปกติทั่วไป  ซึ่งหากเกษตรกรมีสินค้าหมุนเวียนกันกันขายได้ตลอดทั้งปีแล้วนั้น  จะมีช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  และมักจะพบเห็นเกษตรกรบางส่วนได้นำเอาเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้ควบคู่ไปกับการใช้ปุ๋ย  และสารเคมีเพื่อช่วยลดต้นทุนในการผลิตมะม่วงนอกฤดูกาล


คุณบุญส่วน  แก้วไพฑูรย์  ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดเพื่อการส่งออก  ต.หนองแซง  อ.บ้านแฮด  จ.ขอนแก่น  จากบทบาทการเป็นหมอดินอาสาและอาสาสมัครเกษตร  จึงได้นำเอาความรู้ที่เคยได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ภายในสวนมะม่วง  โดยมุ่งเน้นไปถึงแนวทางในการลดต้นทุน  เพิ่มผลผลิต  ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูง  จึงได้ให้คำแนะนำวิธีการผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ  เพื่อการลดต้นทุน  เพิ่มรายได้  การบริโภคที่ปลอดภัย  รวมถึงการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

1. แกลบดิบ  1,000  กิโลกรัม
2. ปุ๋ยคอก(มูลโค,กระบือ)  500  กิโลกรัม
3. น้ำหมักชีวภาพจากผลไม้สุก  40  ลิตร
4. น้ำหมักชีวภาพจากเศษปลา  20  ลิตร
5. ปูนขาวหรือปูนโดโลไมท์  จำนวน  10  กิโลกรัม
6. ปุ๋ยยูเรีย(46-0-0)  จำนวน  5  กิโลกรัม

สูตรน้ำหมักจากเศษปลา : 
-วัตถุดิบ : เศษปลาจากตลาด  2  ส่วน , กากน้ำตาล  1  ส่วน , พด.2 (กรมพัฒนาที่ดิน)  1  ซอง , น้ำสะอาด  10  ลิตร
-ขั้นตอนวิธีการทำ : นำปลามาสับหรือหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ  ใส่เตรียมลงในถังหมัก จากนั้นละลายสารเร่ง พด.2  กับน้ำสะอาดและกากน้ำตาลตามอัตราส่วน  แล้วเทลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันกับเศษปลาที่เตรียมไว้  จากนั้นปิดฝาให้สนิท  เก็บไว้ในที่ร่ม  ใช้ระยะเวลาในการหมักตั้งแต่  2  เดือนขึ้นไป

สูตรน้ำหมักจากผลไม้สุก : 
-วัตถุดิบ : ผลไม้สุก  1  ส่วน , กากน้ำตาล  1  ส่วน
, พด.2 (กรมพัฒนาที่ดิน)  1  ซอง, น้ำสะอาด  10  ลิตร
-ขั้นตอนวิธีการทำ : นำ ผลไม้สุกที่มีรสหวาน อาทิ มะละกอ มะม่วง มะเขือเทศ  หั่นใส่เตรียมไว้ภายในถังหมัก จากนั้นละลายสารเร่ง พด.2  กับน้ำสะอาดและกากน้ำตาลตามอัตราส่วน แล้วเทลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันกับเศษปลาที่เตรียมไว้  จากนั้นปิดฝาให้สนิท  เก็บไว้ในที่ร่ม  ใช้ระยะเวลาในการหมักตั้งแต่  1  เดือนขึ้นไป


1.ก่อนอื่นให้นำน้ำหมักจากเศษปลา(กรองเอาเฉพาะน้ำ)  ผสมรวมกับน้ำหมักจากผลไม้สุก(กรองเอาเฉพาะน้ำ)  ตามอัตราส่วนที่กำหนด  จากนั้นให้นำปุ๋ยยูเรียใส่เติมลงไป  ใช้ไม้คนให้เข้ากันกับน้ำหมักจนสังเกตเห็นว่าเม็ดปุ๋ยละลายดีแล้ว  ใส่เตรียมไว้ในภาชนะ

2.คลุกเคล้าส่วนผสมของแกลบดิบ  และมูลสัตว์ให้เข้ากันดี  แล้วเทราดด้วยน้ำหมักที่ลายลายกับปุ๋ยยูเรียแล้ว  จากนั้นให้คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้ได้ความชื้นพอประมาณ  50% 

3.โรยปูนขาวหรือปูนโดโลไมท์ใส่ลงไปเป็นขั้นตอนสุดท้าย  แล้วคนส่วนผสมทั้งหมดคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งก่อนตักใส่กระสอบปุ๋ย  มัดปากกระสอบให้แน่น แล้วนำไปตั้งเก็บไว้ในที่ร่ม  ประมาณ  7  วัน เพื่อให้ปุ๋ยหมักย่อยสลายดีก่อนนำไปใช้ประโยชน์ 

การนำไปใช้งาน : 
ภายหลังจากเก็บผลผลิตมะม่วงและทำการตัดแต่งกิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้กำจัดหญ้าวัชพืชบริเวณรอบๆทรงพุ่มของต้นมะม่วงออกให้หมด  แล้วนำปุ๋ยหมักที่ผลิตได้ไปโรยใส่บริเวณรอบๆทรงพุ่ม  อัตรา  20-25  กิโลกรัม/ต้น โดยใส่ปุ๋ยหมักอย่างน้อยปีละ  1-2  ครั้ง  เพื่อใช้เป็นปุ๋ยบำรุงมะม่วง  ซึ่งปุ๋ยหมักสูตรดังกล่าวจะมีส่วนช่วยบำรุงลำต้นให้สมบูรณ์แข็งแรง  ช่วยเร่งมะม่วงให้แตกใบอ่อนและออกดอกติดผลดก ซึ่งสามารถนำมาใช้ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี  และสารเคมีเพื่อกระตุ้นให้มะม่วงออกผลผลิตผลิตนอกฤดูกาลต่อไป
ข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.rakbankerd.com/

โพสต์โดย : POK@