Social :

วิธีการปลูก และดูแลกะเพรา

28 ส.ค. 62 10:08
วิธีการปลูก และดูแลกะเพรา

วิธีการปลูก และดูแลกะเพรา

วิธีการปลูก  และดูแลกะเพรา

กะเพรา   หรือทางภาคเหนือเรียกว่า   กอมก้อ   เป็นพืชที่อยู่ในตระกูล  Labiatae  มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Ocimum  sancium  Linn.   พืชตระกูลนี้ที่สำคัญ  ได้แก่  โหระพา  แมงลัก  เป็นต้น  กะเพราเป็นพืชผักจำพวกเครื่องเทศที่ใช้ใบสดใบอ่อนในการประกอบอาหาร เพื่อช่วยดับกลิ่นคาวและช่วยให้อาหารมีกลิ่นหอม  ใบกะเพราใช้เป็นผักชูรส  เช่น  ใส่แกงเผ็ด แกงป่า แกงเลียง ผัดเผ็ด ผัดกะเพรา  ใส่หอยนึ่ง  ฯลฯ  นอกจากจะมีคุณค่าทางอาหารมากมายแล้ว  ผลพลอยได้จาการบริโภคกะเพรายังช่วยให้ร่างกายได้รับประโยชน์เป็นยาสมุนไพร  ทำให้เลือดลมดี  กะเพราเป็นพืชที่ปลูกกันแถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานานแล้ว  โดยเฉพาะในประเทศไทยและมาเลเซีย

กะเพรา เป็นไม้พุ่มล้มลุก ซึ่งอาจสูงถึง 1 เมตร ใบเป็นรูปไข่ บางและนุ่ม ลำต้นและใบมีขนปกคลุมทั่วไป ใบมีสีเขียว บางสายพันธุ์สีม่วงอมแดง ใบมีรสเผ็ดร้อน ใช้รับประทานสดได้ ช่อดอกตั้งตรง โดยมีดอกติดรอบแกนช่อเป็นชั้นๆ


กะเพราเป็นที่ปลูกกันทั่วไปมีอยู่  2  ชนิด  คือ กะเพราขาวและกะเพราแดง  ซึ่งเรียกชื่อตามสีของก้านใบและก้านดอก  ส่วนในเรื่องพันธุ์นั้นยังไม่มีการศึกษาปรับปรุงพันธุ์หรือคัดเลือกพันธุ์อย่างจริงใจในทางวิชาการ  พันธุ์กะเพราที่ใช้ปลูกในปัจจุบันจะเป็นพันธุ์พื้นเมืองที่มีการปลูกและเก็บเมล็ดพันธุ์เอาไว้ต่อๆ  กันมา  เนื่องจากกะเพราเป็นพืชที่ยังไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากนัก

พื้นที่ปลูก
กะเพราเป็นพืชล้มลุกที่มีอายุเฉลี่ย  1-2  ปี  ปลูกครั้งเดียวสามารถเก็บเกี่ยวไปได้เรื่อยๆ  ทุก  15-20  วัน  การเลือกพื้นที่ปลูกควรเป็นที่ดอน  แต่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ สามารถนำน้ำมาใช้รดได้สะดวก ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมขัง  ปกติกะเพราสามารถขึ้นได้ดีในดินทุกชนิด  แต่จะชอบดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ดีร่วนซุย  ระบายน้ำดี อยู่ใกล้ที่พักอาศัย  อยู่ไม่ไกลจากตลาดหรือแหล่งรับซื้อมากนัก และการคมนาคมสะดวก
 

การเตรียมดินปลูก   กะเพราเป็นพืชที่มีระบบรากลึกปานกลาง  ปลูกครั้งเดียวสามารถเก็บเกี่ยวได้  10-15  ครั้ง  ต่อระยะเวลา  7-8  เดือน  หลังจากนั้นผลผลิตจะลดลง กิ่งก้านแข็ง แตกยอดน้อย เมื่อถึงตอนนี้ควรจะรื้อปลูกใหม่  อย่างไรก็ดีการเตรียมดินปลูกกะเพราก็เหมือนกับปลูกพืชอื่นๆ  คือไถ  หรือขุดดินลึกประมาณ  20-25  เซนติเมตร ตากดินไว้  7-10  วัน  ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่สลายตัวดีแล้ว คลุกเคล้าให้เข้ากับดินให้ทั่ว ย่อยดินให้ละเอียดแล้วพร้อมที่จะปลูกได้

การปลูกกะเพราโดยทั่วไปมีการปฏิบัติกันอยู่  3  วิธี  ดังนี้
1. ปลูกโดยการหว่านเมล็ด   การปลูกด้วยวิธีนี้จะต้องใช้เมล็ดพันธุ์มาก  และใช้แรงงานมากในการถอนแยก  โดยเริ่มจากรดน้ำให้ชุ่มทั่วแปลง  แล้วหว่านเมล็ดพันธุ์ให้กระจายสม่ำเสมอทั่วแปลง  โดยทั่วไปใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 250 กรัมต่อไร่ ใช้แกลบขาวหรือแกลบดำโรยคลุมให้ทั่วแปลง  หลังจากนั้นใช้ฟางแห้งหรือหญ้าแห้งคลุมทับบางๆ  เสร็จแล้วให้รดน้ำตาม และรดน้ำทุกๆ วัน หลังจากงอกประมาณ  15-20  วัน  ควรทำการถอนแยกให้ได้ระยะระหว่าง  20x20  เซนติเมตร

2. ปลูกโดยการใช้ต้นกล้า   เป็นวิธีที่เกษตรกรนิยมปฏิบัติกันมากเพราะให้ผลผลิตสูงและสะดวกในการจัดการ  โดยทำการเพาะกล้าในแปลงเพาะจนกระทั่งกล้ามีอายุ 20-25 วัน
จึงทำการย้ายปลูก การย้ายปลูกควรทำในตอนเย็นและปลูกให้เสร็จภายในวันเดียวกัน เมื่อถอนต้นกล้ามาแล้วจึงเด็ดยอดออก ขุดหลุมให้ได้ระยะ 20x20 เซนติเมตร แล้วนำต้นกล้าที่เด็ดยอดแล้วลงปลูก หลังจากนั้นใช้ฟางหรือหญ้าแห้งคลุมระหว่างแถว รดน้ำตามทันทีและรดน้ำทุกวัน

3. ปลูกโดยการใช้ต้นและกิ่งแก่ การปลูกโดยใช้ลำต้นและกิ่งแก่ทำให้ได้ผลผลิตเร็ว แก่กิ่งและยอดที่แตกออกมาใหม่มักไม่สวนเท่าที่ควร ลำต้นโทรมและตายเร็ว วิธีการโดยตัดต้นและกิ่งแก่ที่มีอายุมากกว่า 8 เดือน ให้มีความยาว 5-10 เซนติเมตร เด็ดยอดและใบออก แล้วนำต้นหรือกิ่งแก่ไปปักชำในแปลง ใช้ระยะปลูก 20x20 เซนติเมตร หลังจากนั้นใช้ฟางหรือหญ้าแห้งคลุมระหว่างแถว รดน้ำตามทันที และหลังจากปลูกควรรดน้ำทุกวัน


กะเพราเป็นพืชที่ต้องการความชื้นสูงและสม่ำเสมอ  ดังนั้นควรมีการรดน้ำทุกวันเช้า-เย็น  แต่ระวังอย่าให้มีการท่วมขังของน้ำในแปลง  และในระยะแรกควรมีการพรวนดินและกำจัดวัชพืชทุก  1-2  สัปดาห์  โดยการใช้มือถอน  ใช้จอบหรือเสียมดายหญ้าออก  แต่ระวังอย่าให้กระทบกระเทือนต้นและราก

สำหรับการใส่ปุ๋ยกะเพรานั้น หลังจากปลูก  15  วัน  ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร  13-13-21  ในอัตรา  50  กิโลกรัมต่อไร่ หรือสูตร  15-15-15  อัตรา  30  กิโลกรัมต่อไร่ โรยข้างแถวแล้วพรวนดินกลบและรดน้ำตาม  หลังจากปลูก  20-25  วัน  ใส่ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0)  อัตรา  10  กิโลกรัมต่อไร่  โดยละลายน้ำรดในตอนเย็น  และหลังจากเก็บเกี่ยวทุกครั้งให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร  13-13-21  อัตรา  50  กิโลกรัมต่อไร่ หรือสูตร  15-15-15  อัตรา  30  กิโลกรัมต่อไร่

โดยปกติแล้วกะเพราเป็นพืชที่ไม่ค่อยมีปัญหาจากการทำลายของโรคและแมลงมากนัก  ดังนั้นหากมีแมลงรบกวนจึงไม่ควรใช้สารเคมี  โดยให้ยึดหลักวิธีการผลิตผักอนามัยเป็นแนวทางในการปฏิบัติ


การเก็บเกี่ยว
กะเพราสามารถเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุประมาณ  30-35  วันหลังปลูก  โดยใช้มีดคมๆ ตัดลำต้นให้ลำต้นเหลือสูงจากพื้นดินประมาณ  10-15  เซนติเมตร  แต่ถ้ายังไม่มีผู้รับซื้อเกษตรกรสามารถชะลอการเก็บเกี่ยวออกไปได้โดยการเด็ดยอดที่มีดอกทิ้ง  หลังจากตัดลำต้นแล้วกะเพราจะแตกยอดและกิ่งก้านออกมาใหม่  การเก็บเกี่ยวสามารถกระทำได้ทุก  15  วัน  ไปตลอดระยะเวลา  7-8  เดือน หลังจากนั้นผลผลิตจะลดลงเรื่อยๆ  เกษตรกรจึงควรทำการถอนทิ้งเพื่อปลูกใหม่ข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.baanjomyut.com/

โพสต์โดย : POK@