Social :

กรมวิชาการเกษตร เตรียมแผนเชิงรุกออกคำแนะนำ การป้องกันหนอนผีเสื้อเข้าชอนไบมะเขือเทศ

02 ก.ย. 62 11:09
กรมวิชาการเกษตร เตรียมแผนเชิงรุกออกคำแนะนำ การป้องกันหนอนผีเสื้อเข้าชอนไบมะเขือเทศ

กรมวิชาการเกษตร เตรียมแผนเชิงรุกออกคำแนะนำ การป้องกันหนอนผีเสื้อเข้าชอนไบมะเขือเทศ

กรมวิชาการเกษตร  เตรียมแผนเชิงรุกออกคำแนะนำ
การป้องกันหนอนผีเสื้อเข้าชอนไบมะเขือเทศ

กรมวิชาการเกษตร   เตือนภัย หนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ   ลามเข้าเอเชียแล้ว  สั่งด่านตรวจพืชเข้มงวดตรวจสอบหวั่นเล็ดลอดติดเข้ามากับผลผลิต ชี้มะเขือเทศเป็นสิ่งต้องห้ามนำเข้าประเทศ  วางแผนเชิงรุกออกคำแนะนำป้องกันกำจัดไว้ล่วงหน้าครอบคลุมทั้งในแปลง  โรงเรือนผลิตกล้ามะเขือเทศ และจุดรวบรวมผลผลิต


นางสาวเสริมสุข  สลักเพ็ชร์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร   เปิดเผยว่า  หนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศเป็นแมลงศัตรูพืชสำคัญที่สร้างความเสียหายต่อพืชเศรษฐกิจในหลายประเทศ  โดยเฉพาะพืชวงศ์มะเขือ  เช่น  มะเขือเทศ  มะเขือ  มันฝรั่ง พริก ยาสูบ รวมทั้งวงศ์ถั่ว และกะหล่ำ  โดยการกัดกินชอนไชใบ  ลำต้น  และผล  ทำให้ผลผลิตลดลงถึง  90  เปอร์เซ็นต์   ซึ่งจากสถานการณ์การระบาดอย่างรวดเร็ว  และสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงในแหล่งปลูกมะเขือเทศหลายประเทศในทวีปอเมริกาใต้และทวีปยุโรป  รวมทั้งเริ่มพบการระบาดของหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศในทวีปเอเชียแล้ว ทำให้กรมวิชาการเกษตรในฐานะที่ทำหน้าที่เป็นองค์กรอารักขาพืชแห่งชาติตามอนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศ  ต้องเฝ้าระวังป้องกันการแพร่กระจายและลดการเข้าทำลายพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย  โดยสั่งการให้ด่านตรวจพืชกรมวิชาการเกษตรเฝ้าระวังและตรวจสอบผลผลิตเกษตร  เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่แมลงชนิดนี้จะเล็ดลอดติดเข้ามากับผลผลิตและแพร่ระบาดภายในประเทศไทยได้  รวมทั้งมะเขือเทศยังเป็นพืชในวงศ์  Solanaceae  ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ไม่อนุญาตให้นำติดตัวเข้ามาภายในประเทศ   อย่างไรก็ตาม  กรมวิชาการเกษตรได้เตรียมพร้อมรับมือหากมีการแพร่ระบาดของหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศเข้ามาภายในประเทศ  โดยมีคำแนะนำวิธีป้องกันและกำจัดทางวิชาการ ดังนี้

โรงเรือนผลิตกล้ามะเขือเทศ  ใช้วัสดุปลูกที่ปราศจากดักแด้ของหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ  และตรวจหาการทำลายโดยสำรวจร่องรอยการทำลายบนใบและยอดมะเขือเทศ  ติดตั้งกับดักฟีโรโมนเพื่อดักจับตัวเต็มวัยเพศผู้   หากตรวจพบผีเสื้อหรือการทำลายของหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ ให้ป้องกันกำจัดโดยการใช้สารกำจัดแมลงตามคำแนะนำ  คือ สารสไปนีโทแรม  12% SC  สารอีมาเมกติน เบนโซเอต  1.92% EC  สารคลอร์ฟีนาเพอร์  10% SC  สารลูเฟนนูรอน  5% EC  สารอินดอกซาคาร์บ  15%  EC  สารคลอแรนทรานิลิโพรล  ทำความสะอาดโรงเรือน  และเก็บเศษซากพืชที่ถูกทำลายเผาหรือฝังในดิน

ส่วนในแปลงปลูกมะเขือเทศ  ให้สำรวจประชากรของผีเสื้อหนอนชอนใบมะเขือเทศด้วยกับดักฟีโรโมนก่อนปลูก 2 สัปดาห์ ก่อนปลูกให้ไถพลิกดินหรือไถพรวนเพื่อกำจัดดักแด้ที่อยู่ในดิน  ใช้ต้นกล้าที่ปราศจากหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ  หลังปลูกหากพบการทำลายให้ติดกับดักฟีโรโมนดักจับตัวเต็มวัยเพศผู้เพื่อลดประชากรผีเสื้อหนอนชอนใบมะเขือเทศ  และพ่นสารกำจัดแมลงชนิดเดียวกับที่แนะนำให้ใช้ในโรงเรือน  พ่นทุก  5-7  วัน  ติดต่อกัน  2-3  ครั้ง  โดยใช้กลุ่มสารสลับกันอย่างน้อย  2  กลุ่ม  ใน  1  รอบวงจรชีวิต (30 วัน)  รวมทั้งเว้นระยะไม่ใช้สารกลุ่มเดิมในรอบวงจรชีวิตถัดไปง


อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าวว่า ในช่วงที่เก็บเกี่ยวผลผลิตถ้าพบการระบาดให้พ่นสารชีวภัณฑ์  ได้แก่  เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงเยนซิส  สายพันธุ์เคอร์สตากี้  อัตรา  80  กรัมต่อน้ำ  20  ลิตร  พร้อมกับทำความสะอาดแปลงปลูกโดยเก็บเศษซากพืช  ผลที่ร่วง  เผาหรือฝังในดิน  ปลูกพืชที่ไม่ใช่พืชอาศัยเป็นพืชหมุนเวียน และกำจัดวัชพืชรอบแปลงปลูก  เนื่องจากอาจเป็นแหล่งอาศัยของหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ

จุดรวบรวมผลผลิต  และตลาด  ให้สำรวจประชากรของหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศด้วยกับดักฟีโรโมนอัตรา  4  กับดักต่อไร่  เก็บผลมะเขือเทศที่มีรอยทำลายของหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศใส่ถุงดำ  มัดปากถุงให้แน่นและนำไปตากแดด  ทิ้งไว้  3-4  วัน  พร้อมกันนี้กรมวิชาการเกษตรได้เปิดสายด่วนเฝ้าระวังหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ  หากสำรวจพบแปลงมะเขือเทศมีลักษณะการเข้าทำลายดังกล่าวสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน  0-61415ข้อมูลอ้างอิง  :   http://www.doa.go.th/main/?p=11852

โพสต์โดย : POK@