Social :

สมัครครูท้องถิ่น ฮอต! เฉียด 4 หมื่น สังคมฯ ฮิตสุด

25 ก.ค. 59 08:31
สมัครครูท้องถิ่น ฮอต! เฉียด 4 หมื่น สังคมฯ ฮิตสุด

สมัครครูท้องถิ่น ฮอต! เฉียด 4 หมื่น สังคมฯ ฮิตสุด

สมัครครูท้องถิ่น ฮอต ! เฉียด 4 หมื่น สังคมฯ ฮิตสุด
 

น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เลขาฯ กกอ.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ออกประกาศเรื่องการสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2559 โดยโครงการดังกล่าวเป็นการคัดเลือกคนดี คนเก่งมาเป็นครู และเข้าศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด สกอ. ซึ่งปีนี้มีเป้าหมายในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ จำนวน 4,079 คน และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว บัณฑิตครูจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) นั้น


 

ขณะนี้ได้ดำเนินการรับสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.niets.or.th/protbyohec   เรียบร้อยไปเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2559 ซึ่งมียอดผู้สมัครทั้งหมด 39,400 คน แบ่งเป็น นิสิตนักศึกษาครูหลักสูตรระดับปริญญาตรี ( 5 ปี) ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2558 และผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการผลิตครู 5 ปี จำนวน 28,116 คน , ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จำนวน 1,974 คน และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รับรอง จำนวน 9,310 คน ซึ่งในจำนวนผู้สมัครออนไลน์มีผู้ที่ส่งเอกสารมายังสกอ.แล้วจำนวน 11,300 คน

 


ทั้งนี้ สำหรับสาขาที่มีผู้สมัครมากใน 15 อันดับแรก ได้แก่

1. สังคมศาสตร์ 5,126 คน

2. คอมพิวเตอร์ 4,694 คน

3. ปฐมวัย 4,547 คน

4. ภาษาอังกฤษ 3,710 คน

5. ภาษาไทย 3,611 คน

6. วิทยาศาสตร์ 2,991 คน

7. พลศึกษา 2,588 คน

8. คณิตศาสตร์ 2,492 คน

9. ประถมศึกษา 1,396 คน

10. ชีววิทยา 1,096 คน

11. ศิลปะ 887 คน

12. นาฏศิลป์ 721 คน

13. เคมี

647 คน

14. การศึกษาพิเศษ 594 คน

และ 15. สุขศึกษา 551 คน


 

ส่วนจังหวัดที่มีผู้สมัครมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

1. จ.สุรินทร์ 1,652 คน

2. จ.ศรีสะเกษ 1,593 คน

3. จ.นครราชสีมา 1,480 คน

4. จ.สกลนคร 1,464 คน

และ 5. จ.ขอนแก่น 1,388 คน


 

และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผู้สมัครมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

1. สำงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 33 จ.สุรินทร์ 757 คน

2. สพม.เขต 25 จ.ขอนแก่น 501 คน

3. สพม.เขต 23 จ.สกลนคร 498 คน

4.สพม.เขต 27 จ.ร้อยเอ็ด 496 คน

และ 5.สพม.เขต 31 จ.นครราชสีมา 482 คน


 

ภาพรวมของการสมัครพบว่าเรียบร้อย ไม่มีปัญหา เพียงแต่ยังมีผู้สมัครจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้ยื่นเอกสารการสมัครมายัง สกอ. ก็ขอให้ทุกคนรีบส่งเอกสารมายัง สกอ.เพื่อตรวจสอบหลักฐาน ส่วนในเรื่องของการจัดสถานที่สอบนั้น สกอ.ได้ขอความร่วมมือไปยัง สทศ. ซึ่งจะเป็นผู้จัดสอบในการจัดหาสถานที่สอบที่มีอุปกรณ์พร้อมเพื่อรองรับผู้สมัคร เนื่องจากปีนี้สมัครค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม อยากฝากผู้สมัครทุกคนติดตามการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/ที่นั่งสอบ/สถานที่สอบ ในวันที่ 15 ส.ค. 2559 เพราะเท่าที่ตรวจสอบหลักฐานเบื้องต้นพบว่า มีจำนวนมากที่ส่งรายละเอียด ข้อมูลต่างๆ ผิดพลาด เช่น เลือกสาขาที่ตนเองต้องการเป็นครู แต่ไม่ตรงกับสาขาที่ตนเองเรียนมา หรือคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด

 


อย่างไรก็ตาม อยากให้ทุกคนตรวจสอบรายชื่อให้ละเอียด จะได้ไม่เสียเวลาไปสอบ รวมถึงอยากให้เตรียมตัวให้พร้อม อ่านหนังสือเพื่อเข้าสอบ

 


รายละเอียดเพิ่มเติม   www.niets.or.th/protbyohec/file/anounce.pd f

 

 

 

ที่มา : ไทยโพสต์

โพสต์โดย : ครองแครง