menu ประกาศจาก...จังหวัดมุกดาหาร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ( 16 กันยายน - 20 กันยายน 2562 )
date 10 ก.ย. 62 12:09    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus
ประกาศจาก...จังหวัดมุกดาหาร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์  ( 16 กันยายน - 20 กันยายน 2562 )

ประกาศรับสมัคร

10 กันยายน 2562

รายละเอียด

จังหวัดมุกดาหาร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสาขาวิชารัฐศาสตร์
(2) มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
(3) สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ เช่น มีความรู้ในการใช้โปรแกรม Ms.Word, Excel, Power Point และการใช้ internet เป็นต้น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ
1.2 การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และติดตามประเมินผล จัดทำบันทึก สรุปรายงานการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศ กิจการชายแดน และอาเซียนของจังหวัด
1.3
จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเจรจาความร่วมมือกับต่างประเทศ
1.4 การวางแผนการปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ กิจการชายแดน และอาเซียนของจังหวัด ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.5 การติดต่อสื่อสารและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดเกี่ยวกับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งกิจการชายแดนและอาเซียนของจังหวัด
1.6 การปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆ ด้านการต่างประเทศ กิจการชายแดน และอาเซียนของจังหวัด ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.7 งานด้านวิเทศสัมพันธ์อื่นๆ หรืองานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
ประสานการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับภาพรวม ผลงานของทีมงาน ประสานงานกับสมาชิกภายในทีมงาน ให้ความช่วยเหลือในทีมงาน เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
4. ด้านการบริการ
ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับงานในภารกิจต่างๆ ด้านการต่างประเทศ กิจการชายแดน และอาเซียนของจังหวัด ตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
ตามไฟล์แนบท้าย
วิธีการประเมิน : ตามไฟล์แนบท้าย

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=27654


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com


โพสต์โดยสมาชิก : monnyboy
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow