menu มีมติแล้ว! ครม.ไฟเขียวจัดโครงสร้างกอ.รมน.ใหม่เพิ่ม5ส่วนงาน
date 11 ก.ย. 62 07:09    หมวด: ข่าวราชการ การเมือง
facebook twitter google plus
มีมติแล้ว! ครม.ไฟเขียวจัดโครงสร้างกอ.รมน.ใหม่เพิ่ม5ส่วนงาน

ครม.ไฟเขียวจัดโครงสร้าง กอ.รมน. ใหม่ เพิ่ม 5 ส่วนงาน พร้อมปรับปรุงอัตรากำลังพลใหม่ ลดอัตรากำลังช่วยราชการเหลือ 1,452 อัตรา

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม.ได้มีมติอนุมัติการจัดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงาน และอำนาจหน้าที่ของส่วนงานของกอ.รมน. ตามที่ กอ.รมน.เสนอ และเห็นชอบในหลักการร่างคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีตามที่ กอ.รมน.เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอครม.ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วนแล้วดำเนินการต่อไปได้ โดยอนุมัติกรอบอัตรากำลังช่วยราชการ รวม 1,452 อัตรา และอัตรากำลังประจำ รวม 171 อัตรา พร้อมทั้งให้กอ.รมน.รับความเห็นของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
สำหรับสาระสำคัญของร่างคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ปรับปรุงการจัดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงาน หน้าที่และอำนาจของส่วนงาน และอัตรากำลังของ กอ.รมน. ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 179/2552 เรื่อง การจัดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของส่วนงาน และอัตรากำลังของ กอ.รมน. มีดังนี้ 1.ปรับปรุงการจัดโครงสร้างและการแบ่งส่วนงาน จากเดิม 12 ส่วนงาน เป็น 17 ส่วนงาน  โดยมีส่วนงานที่มีขึ้นมาใหม่ ได้แก่ สำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน  สำนักงานเลขานุการ สำนักจเร ศูนย์ดิจิทัลเพื่อความมั่นคง และศูนย์การศึกษาและวิทยาการด้านความมั่นคง  2.ปรับปรุงอัตรากำลัง ประกอบด้วย อัตรากำลังช่วยราชการจากเดิม 1,578 อัตรา ลดลงเหลือ 1,452 อัตรา ส่วนอัตรากำลังประจำ รวม 171 อัตรา เป็นการบริหารจัดการภายใต้กรอบอัตรากำลังประจำที่มีอยู่เดิม และ3.ให้หน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุนการอำนวยการของกอ.รมน. และจัดส่งเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่ใน กอ.รมน. ตามที่ได้รับการประสานและร้องขอขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews


โพสต์โดยสมาชิก : monnyboy
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow