menu พระบรมราชโองการ ย้าย “รองเลขาธิการพระราชวัง” บกพร่องในการกำกับดูแล
date 11 ก.ย. 62 15:09    หมวด: ข่าวเด่น
facebook twitter google plus
พระบรมราชโองการ ย้าย “รองเลขาธิการพระราชวัง” บกพร่องในการกำกับดูแล


พระบรมราชโองการ ย้าย “รองเลขาธิการพระราชวัง” บกพร่องในการกำกับดูแล


ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนพ้นจากตำแหน่งเดิมและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ มีรายละเอียด ดังนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนพ้นจากตำแหน่งเดิม เนื่องจากบกพร่องในการกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติหน้าที่ถวายงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖ มาตรา
๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๕ แห่งระเบียบส่วนราชการในพระองค์ ว่าด้วยการบริหารข้าราชบริพารในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม รองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายที่ประทับ ระดับ ๑๑ พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ ๗ ประจำกรมมหาดเล็ก ๙๐๔ โดยได้รับเงินเดือนในอัตราเงินเดือนของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง


โพสต์โดยสมาชิก : Ao
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow